30% leegstand: Brandbrief Heerlense ondernemers aan B&W en gemeenteraad

“De leegstand is gestegen tot een onaanvaardbaar niveau van 30%”,  luidt een van de eerste regels in het bijgaande schrijven aan burgemeester en wethouders en leden van de gemeenteraad. Gevraagd wordt om alle zeilen bij te zetten en zo snel mogelijk nadrukkelijke aandacht te besteden aan het vullen van leegstand.

De ondernemers pleiten voor het invoeren van gratis parkeren waardoor bezoekers aan de binnenstad de eerste 2 uur geen parkeergeld hoeven te betalen. Zij vragen deze maatregel tot en met 31 december in stand te houden en zien de ingreep als een noodgreep die noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de binnenstad niet verder achteruit holt.

Fractie Hart-Leers: ’Niemand ontgaat dat de binnenstad er alles behalve goed voor  staat. Ondertussen liep een nieuwbouwproject (Schinkelkwadrant Zuid) helemaal vast en gebeurt aldaar niets terwijl megaproject Maankwartier tergend langzaam vordert en zowel op de plaat over het spoor als in de grote bouwkuil aan de kop van de Saroleastraat nagenoeg niets gebeurt. Een compacte, dynamische binnenstad waar het goed toeven is en bestaande ruimten hergebruikt worden -een nieuwe toekomst krijgen in plaats van nieuw bouwen- is de enige juiste insteek. De binnenstad heeft het bitter moeilijk onderstreept de brief die deze grote ondernemingen politiek Heerlen laten toekomen. De hoogte van het parkeertarief mag zeker geen reden zijn om Heerlen te mijden terwijl veel meer moeite gestoken moet worden in het herontwikkelen en/of herbestemmen van bestaand vastgoed.’

Hart-Leers vraagt zich bovendien af waarom bijgaande brief (nog) niet bekend is bij de gemeenteraad. De brief werd immers ruim voor de raadsvergadering van 20 april jl. verzonden maar stond vervolgens niet op de lijst van ingekomen stukken.

 

Gemeente Heerlen
T.a.v. Gemeenteraad
Postbus 1
6400 AA HEERLEN

Heerlen, 11 april 2016
Betreft: leegstand Heerlen

Geachte dames en heren,

Als centrumgemeente in Parkstad willen wij u van harte feliciteren met de titel als “beste toeristische bestemming ter wereld”. Bij deze titel hoort uiteraard ook een sterk binnen stadscentrum in Parkstad/ Heerlen.

Dan willen wij graag onze zorgen uitspreken over de ontwikkeling van de binnenstad Heer- len, met name de faillissementen van een aantal retail ketens, waaronder Macintosh en V&D. Hierdoor is de leegstand gestegen naar een onaanvaardbaar niveau van circa 30%.

Wij hebben vemomen dat u samen met de Provincie Limburg aan het kijken bent hoe u de
binnenstad/binnenshuis kamer van het centrum van Parkstad weer bruisend kunt maken.

Wij willen u dan ook vragen om alle zeilen bij te zetten en zo spoedig mogelijk met een nieuwe binnenstadsvisie te komen, waarbij nadrukkelijk aandacht besteed wordt om de leegstand in te vullen.

Helaas is gebleken dat de herontwikkeling van Schinkelkwadrant Zuid vooralsnog niet herontwikkeld wordt. Ook het invullen van het mega project Maankwartier blijkt een zeer moeilijke zaak.

Het fors uitbreiden van vierkante meters biedt helaas geen oplossing voor de ontstane problemen in de retailbranche. Sterker nog, in onze ogen moet de aandacht naar een compact centrum, waarbij de ondememers bestaansrecht hebben.

Voor de overgangsperiode stellen wij voor om bij wijze van proef de eerste twee uur gratis parkeren in te voeren in Heerlen centrum tot en met 31 december 2016. Wij realiseren ons dat dit een noodgreep is, maar wel een strikt noodzakelijke om er voor te zorgen dat de binnenstad niet verder achteruit holt.

Wij zouden graag samen met u een verzoek indienen bij de Provincie Limburg en IBA Parkstad om een deel van de beschikbare gelden hiervoor aan te wenden.

In afwachting van uw reactie verblijven wij met vriendelijke groet,

De heer R. Foitzik,  Mediamarkt Heerlen

De heer J. van de Mortel, Metropop

De heer P. Berden, Berden mode en wonen