30 miljoen voor nieuwe projectvoorstellen Interreg Euregio Maas-Rijn

In totaal is naar verwachting een bedrag van circa 30 miljoen euro aan middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) beschikbaar voor projecten binnen de vier prioriteiten: Innovatie, Economie, Sociale inclusie en opleiding en Territoriale ontwikkeling. Projectschetsen kunnen ingediend worden tot 22 mei 2017.

Interreg V-A EMR 2014-2020 werkt knelpunten en praktische barrières weg om het potentieel van (en in) de Euregio Maas-Rijn te versterken. Dat doet het programma door grensoverschrijdende projecten te financieren met gelden uit het EFRO en vanuit de regio’s zelf. Aanvragers kunnen hun projecten indienen binnen een bepaalde periode en op basis van specifieke criteria. Tot op heden zijn er twee oproepen en een speciale -oproep (2A/vluchtelingenopvang) geweest voor projectvoorstellen in het kader van dit programma. In totaal heeft dit ertoe geleid dat 55% van het beschikbare budget aan EFRO-middelen (96 miljoen euro) is gecommitteerd. Vanwege deze succesvolle start van dit programma bereiden de programmapartners een volgende oproep (Call 3) voor.

Het Comité van Toezicht heeft naast de bestaande administratieve- en selectiecriteria, de prioriteitscriteria vastgesteld voor de projecten uit de nieuwe oproep. Deze criteria moeten er voor zorgen dat aspecten die tot op heden minder aan bod kwamen, zoals directe betrokkenheid van het bedrijfsleven, energie en duurzaamheid, beter zichtbaar worden in de keuze van de projecten.

Vervolgstappen
Projectschetsen kunnen tot 22 mei 2017 ingediend worden via het elektronisch Monitoring Systeem (eMS). Meer informatie via helpdesk ems-helpdesk@prvlimburg.nl. Projectindieners die dit doen, kunnen rekenen op feedback die meegenomen kan worden in de ontwikkeling van hun projectaanvraag. Projectideeën kunnen vooraf ook met de regionale antennes en het gemeenschappelijk secretariaat besproken worden.

Projecten dienen vervolgens na de opening van de call volledig ingediend te worden in het elektronisch Monitoring Systeem (eMS). Nadat deze gesloten is, volgt de beoordeling van de verschillende ingediende projecten. De deadlines hiervoor worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

1. Algemene criteria

a. De resultaten van het project komen ten goede aan het programmagebied;
b. Er dient sprake te zijn van een samenwerkingsverband dat bestaat uit minimaal twee rechtspersonen uit twee verschillende lidstaten uit het programmagebied;
c. Het project draagt bij aan de doelstelling van het programma en past binnen een van de prioritaire assen van het programma;
d. Het project scoort op één of meer van de outputindicatoren;
e. Het project mag maximaal drie jaar duren, de start- en einddatum worden in de verleningsbeschikking opgenomen.

2. Selectiecriteria

a. Het project dient grensoverschrijdende samenwerking te versterken;
b. Het project levert een bijdrage aan de doelstellingen en resultaten van het Samenwerkingsprogramma;
c. Het project is haalbaar, duurzaam voor het programmagebied en heeft een meerwaarde voor andere projecten in het samenwerkingsprogramma;
d. De resultaten van het project staan in verhouding tot het benodigde budget voor de uitvoering van het project (‘value for money’);
e. Het project heeft een innovatief karakter.

3. Prioriteitscriteria

a. Prioritaire as 1
– Projecten die innovatiemogelijkheden tonen voor het MKB,
– Projecten die het MKB stimuleren gebruik te maken van grensoverschrijdende innovatie structuren;
– Projecten die zich richten op cross overs tussen economische en technologische sectoren;
– Projecten die zich richten op een integrale benadering van nieuwe technologieën en de verschillende faciliteiten op dit vlak;
– Projecten die zich niet hoofdzakelijk richten op onderzoek maar wel het realiseren van faciliteiten

b. Prioritaire as 2
– Projecten die zich richten op energie, duurzame ontwikkeling en maatregelen om negatieve klimaatveranderingen voor het bedrijfsleven het hoofd te bieden;
– Projecten met een demonstratiekarakter en tegelijkertijd investeringen of andere maatregelen uitlokken bij het MKB;
– Projecten die tot doel hebben om intelligente en duurzame oplossingen in alle fasen van de productie bij het MKB te initiëren;
c. Prioritaire as 3
– Projecten gericht op grensoverschrijdende contacten en mogelijkheden op de arbeidsmarkt;
– Projecten die zich richten op het ontwikkelen van faciliteiten en pilot projecten om de grensoverschrijdende mogelijkheden op het vlak van arbeidsmarkt in beeld te brengen;
– Projecten die tot doel hebben om nieuwe technologieën en innovatieve acties op grensoverschrijdend arbeidsmarktgebied te introduceren en te demonstreren.

d. Prioritaire as 4
– Projecten die zich richten op territoriale ontwikkeling, mobiliteit of toerisme;
– Projecten die zich richten op een geïntegreerd (marketing) beleid voor de gehele grensoverschrijdende regio.