3W Real Estate (Maastricht) gaat algehele voortgang IBA-projecten bewaken

In totaal schreven twee bedrijven in op de aanbesteding van de Provincie Limburg namens IBA Parkstad B.V.

Laagste offerte was 405.000 euro, de hoogste 421.200 euro. Welk van de twee bedragen Real Estate zal ontvangen is niet bekend gemaakt. Gunningscriteria waren kwaliteit (80%) en prijs (20%).

Beschrijving van de aanbesteding:
De Europese aanbesteding volgens openbare procedure betreft gebiedsregie ten behoeve van de Internationale Bauausstellung (hierna te noemen IBA) Parkstad. Deze aanbesteding is opgestart in verband met de hoge mate van urgentie om zicht te krijgen op de concrete haalbaarheid van de start van de realisatie van het IBA-uitvoeringsprogramma uiterlijk op 1 januari 2020. De provincie Limburg besteedt de opdracht aan namens IBA Parkstad B.V.

Het doel van deze aanbesteding is het selecteren van één leverancier voor het bewaken van de algehele voortgang binnen de IBA-projecten door – in afstemming met de projecteigenaren – helderheid te krijgen over de financiële, ruimtelijke en juridische randvoorwaarden ic. haalbaarheid waarbinnen de IBA-projecten kunnen worden gerealiseerd, de voorbereiding van de uitvoering te organiseren, alsook de additionele kwaliteitsimpuls te borgen.
Er zal aan één partij opdracht worden verleend, waarop deel A en C van de Algemene Inkoopvoorwaarden 2015 Leveringen en Diensten van toepassing zijn. De opdracht geldt voor een periode van één jaar en heeft een beoogde ingangsdatum op 30 mei 2017. Opdracht wordt verleend door IBA Parkstad B.V.. Na de initiële looptijd bestaat de mogelijk om de opdracht drie maal éénzijdig te verlengen door IBA Parkstad B.V.. Een verlenging zal tenminste twee maanden vooraf schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de opdrachtnemer.