academisch ziekenhuis Maastricht: IT behoefte t.b.v. werkplek

academisch ziekenhuis Maastricht heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Het azM, tevens handelend onder de naam Maastricht UMC+, is voornemens om de levering en de dienstverlening romdom de ICT Werkplekken aan te besteden. Aanbestedende dienst poogt hiertoe een raamovereenkomst te sluiten met één ondernemer voor de duur van 3 jaar plus 3 maal 1 optiejaar.

De aanbesteding geschiedt volgens de openbare procedure (de openbare procedure is een aanbestedingsprocedure met maar één ronde, waarop iedere ondernemer mag inschrijven) conform de Europese richtlijn voor overheidsopdrachten 2014/24/EU en de daaruit voortvloeiende "Aanbestedingswet 2012" van 1 juli 2016.

Gunning vindt plaats op basis van gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Deze tender bevat géén apart prijzenblad. Prijsinformatie dient in de daarvoor bestemde vragenlijsten te worden ingevuld. Deze vindt u in 3.4 (3.4.1 t/m 3.4.4). Dehalve is er geen aparte prijslijst in Negometrix en hoeft u daar niets in te vullen.

Meer informatie vind je hier