academisch ziekenhuis Maastricht zoekt leverancier voor 2 massaspectrometers

academisch ziekenhuis Maastricht heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Het azM, tevens handelend onder de naam Maastricht UMC+, is voornemens om de levering van 2 stuks LC-MS/MS tandem massaspectrometers aan te besteden. Aanbestedende dienst poogt hiertoe een koop-/raamovereenkomst te sluiten met één ondernemer voor de duur van 7 jaar met een optie tot verlenging van 3 maal 1 jaar.

De aanbesteding geschiedt volgens de openbare procedure (de openbare procedure is een aanbestedingsprocedure met maar één ronde, waarop iedere ondernemer mag inschrijven) conform de Europese richtlijn voor overheidsopdrachten 2014/24/EU en de daaruit voortvloeiende “Aanbestedingswet 2012” van 1 juli 2016.

Gunning vindt plaats op basis van gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding).

Meer informatie vind je hier