Deloitte Accountants gaat accountantsdiensten voor Arcus (Heerlen) verzorgen

Omschrijving van de aanbesteding:

• Het als onafhankelijke deskundige uitvoeren van de accountantscontrole op de jaarstukken;
• Het als onafhankelijke deskundige uitvoeren van de bekostigingscontrole ten behoeve van het beroepsonderwijs en de VAVO;
• Het als onafhankelijke deskundige uitvoeren van het onderzoek naar de afrekening van Educatie / Productovereenkomst;
• Het als onafhankelijke deskundige verstrekken van gevraagd en ongevraagd advies, voortvloeiend uit de natuurlijke adviesfunctie in het verlengde van de accountants- en bekostigingscontroles.

De totale waarde van de opdracht is 360.000 euro. Over de looptijd van het contract wordt geen melding gemaakt, wel dat de omvang van de opdracht wordt geschat op 60.000 euro per jaar. Gunningscriteria waren kwaliteit (60%) en prijs (40%)