Driessen (Helmond) gaat personeels- en salarisadministratie verzorgen voor Movare

In totaal schreven drie bedrijven in op de aanbesteding die een waarde heeft van 700.000 euro. Gunningscriteria waren kwaliteit (80%) en prijs (20%). De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2018 en wordt gesloten voor onbepaalde tijd met een wederzijds recht van opzegging, dat uitgeoefend dient te worden vóór 1 april van het lopende kalenderjaar. De einddatum van de overeenkomst valt altijd op 31 december van het lopende kalenderjaar.

De scope van de opdracht betreft de personeelsadministratie, salarisadministratie en software voor de financiële administratie, die samen het basispakket vormen. Het basispakket zal in ieder geval worden afgenomen. Movare overweegt om ook haar Financiële administratie uit te besteden. Ook voor de financiële administratie wordt een prijs gevraagd. Movare kan op basis van de geboden prijs besluiten al dan niet de financiële administratie uit te besteden. Of dit ook daadwerkelijk is gebeurd, blijkt niet uit de gunning.

Tot 1 april 2017 had Movare de financiële-, personele- en salarisadministratie uitbesteed bij Vizyr. Na het faillissement van Vizyr is deze dienstverlening in afgeslankte vorm voortgezet door ONS Onderwijsbureau. Per 1 augustus 2017 ressorteren 47 scholen onder het bestuur van Opdrachtgever. Op basis van leerlingenprognoses verwacht Movare voor de komende jaren een zeer beperkte krimp.

Onderwijsstichting MOVARE is per 1-8-2017 het bevoegd gezag van 47 scholen met 51 locaties in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen en Vaals. Dit zijn 43 ‘reguliere’ basisscholen, 3 basisscholen voor speciaal onderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs. MOVARE kent katholiek, oecumenisch, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs.

De onderwijsstichting heeft 1.043 medewerkers in dienst (peildatum 1 juli 2017) waarvan 929 medewerkers in vaste dienst. Movare heeft het grootste deel van de vervangingen geregeld door min-max contracten (dit betreft 74 medewerkers van de 1.043).