Gemeente Stein: Europese aanbesteding brandverzekering

Gemeente Stein heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Het doel van deze openbare Europese aanbesteding is het op transparante wijze sluiten van een of meer brandverzekeringsovereenkomsten tussen Aanbestedende dienst, in hoedanigheid van gemeente in de ruimste zin van het woord, en verzekeraar(s) (al dan niet vertegenwoordigd door een gevolmachtigd agent of een assuradeur), eventueel in co-assurantie.

Raetsheren van Orden B.V. treedt bij de uitvoering van de overeenkomst(en) op als bemiddelende makelaar en maakt als zodanig de polis op, verwerkt de mutaties, incasseert de premies en behandelt de schaden volgens overeengekomen van toepassing zijnde voorwaarden zoals opgenomen in het Programma van Eisen.

Meer informatie vind je hier