Gemeente Venlo: Taxidiensten SLW

Gemeente Venlo heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
2.1 Inhoud, aard en omvang van de Opdracht

Het betreft het afsluiten van een raamovereenkomst met 1 (één) partij.

De raamovereenkomst betreft het vervoeren van cliënten (o.a. uitkeringsgerechtigden, statushouders) op individuele dan wel collectieve (groeps) basis. Het betreft het personenvervoer vanaf een ophaaladres (verzamelpunt) naar werklocatie met gebruikmaking van verschillende categorieën vervoersmiddelen.

De omvang van de Opdracht is variabel. Dit heeft te maken met het feit dat het aantal te vervoeren personen, het aantal uit te voeren ritten en de afhaal- en bestemmingslocaties fluctueert.

Hoewel momenteel niet voorzien, kunnen wellicht in de toekomst door beleidsontwikkelingen ook andersoortige doelgroepen binnen de gemeente Venlo gebruik gaan maken van de hierboven genoemde taxidiensten.

De beschrijving van de werkzaamheden en de daaraan verbonden voorwaarden zijn opgenomen in het Programma van Eisen (bijlage 2 van deze offerteaanvraag. )

2.2 De doelstelling van de Opdracht.

Het verzorgen van hoogwaardig en tijdig personenvervoer met een hoge tevredenheid van Opdrachtgever en het maximaal ontzorgen van Opdrachtgever door:

• het uitvoeren van kwalitatief hoogwaardig personenvervoer,

• het tijdig en veilig doen aankomen van de cliënten op de plaats van bestemming

• tegen minimale kosten,

• door middel van deugdelijke planning, uitvoering en een accuraat administratief beheer

• waarbij managementinfo op korte termijn beschikbaar is.

• rekening houdend met de Cradle tot Cradle- en Social Return on Investment doelstellingen van Opdrachtgever.

2.3 Omvang van de werkzaamheden

In bijlage 5 Prijzenblad Taxidiensten SLW is een overzicht opgenomen van uit te voeren ritten die onderdeel uitmaken van de scope van de Raamovereenkomst. Dit overzicht kan in de loop van de tijd wijzigen zowel door wijziging (vervanging, uitbreiding als door inkrimping van ritten of de frequentie hiervan of het aantal te vervoeren personen. (NB. Aangegeven hoeveelheden zijn indicatief en vrijblijvend, om tot een Inschrijfprijs te komen. Hier kunnen tijdens de contractlooptijd geen rechten aan ontleend worden.)

2.4 Scope van de Opdracht.

Scope is Taxidiensten SLW van de gemeente Venlo.

2.5 Strategisch Inkoopkader 2014.

Op deze aanbesteding is ook het ‘Strategisch inkoopkader 2014’ gemeente Venlo, met een 6-tal doelstellingen: doelmatigheid, rechtmatigheid, integriteit, duurzaamheid, social return en MKB vriendelijk aanbesteden van toepassing.

Meer informatie vind je hier