HKV lijn in water gaat Waterschap Peel en Maasvallei helpen bij de kringloop van het water

HKV lijn in water uit Lelystad heeft een aanbesteding gewonnen van het Waterschap Peel en Maasvallei. Tien bedrijven schreven in op een af te sluiten raamovereenkomst voor het leveren van een hydroloog *.

HKV lijn in waterschreef in voor 94,75 euro per uur. Die uurprijs was overigens niet doorslaggevend: dat was de kwaliteit die voor 70% meewoog.

Opdracht

Als senior voer je regie op de strategische kennisontwikkeling op het gebied van hydrologie, nodig voor de realisatie van het Waterbeheerplan.

Naast het oplossen van complexere hydrologische vraagstukken en het rapporteren daarover, heb je specifiek voor het deelproces Peilbeheer de functie van deelproceshouder. Dat wil zeggen dat je de procesgang van beleid-uitvoering-monitoring-bijsturing volgt en waar nodig/mogelijk optimaliseert.

Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Het waterschap Peel en Maasvallei is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het werkgebied Noord en Midden Limburg. Het waterschap zorgt voor de veiligheid achter de dijken, de waterhuishouding en schoon oppervlakte water.

* Wat doet een hydroloog? (Wikipedia)

Een hydroloog is een deskundige op het gebied van (de kringloop van) water. In de praktijk begint het vakgebied van de hydrologie op het moment dat de regen gevallen is, en niet verdampt. Daarmee sluit het vakgebied aan op de meteorologie.

Vervolgens houdt een hydroloog zich bezig met de vraag hoeveel water er door sloten, drainage of afstroming over de oppervlakte wordt afgevoerd, en hoeveel er de bodem intrekt. Hydrologen die zich met dergelijke slootsystemen bezighouden zijn de oppervlaktewater-hydrologen.

Als het water de bodem intrekt, komt het langs de wortelzone van de gewassen bij het grondwater. De hydrologen die zich bezighouden met de vochtvoorziening voor landbouwgewassen noemen we agrohydrologen.

De grondwaterhydrologen (of geohydrologen) houden zich bezig met de stroming van water door de diepere ondergrond. Van daaruit kan het water zich weer naar de oppervlakte begeven (kwel) of steeds dieper de ondergrond intrekken. Uiteindelijk kan het in de zee terechtkomen, of worden opgepompt, bijvoorbeeld door een pompstation van een waterleidingbedrijf.

Omdat het niet alleen om de omvang van de stromen gaat, maar ook om de chemische samenstelling, is er nauw contact met bodem- en geochemici.