Pricewaterhousecoopers Accountants N.V. 4-8 jaar accountant van Venlo en Venray

Op de aanbesteding voor accountants- en adviesdiensten schreven twee kantoren in. Inschrijfprijzen zijn niet bekendgemaakt.

De gemeenten selecteerden op tal van punten, waaronder ook de beantwoording van een casus door drie sleutelmedewerkers  (partner, manager, controleleider) van de inschrijvende kantoren die ook daadwerkelijk worden ingezet in Noord-Limburg. Tevens moesten de inschrijvers een presentatie houden waarin ze hun visie gaven op zaken als integriteit, het bereiken van bestuurlijke ambities in tijden van bezuiniging en hoe in control te blijven als gemeente.

Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen

De dienstverlening van de accountant bestaat uit de volgende diensten en producten:

• Het verstrekken van een controleverklaring bij de jaarrekening inclusief de SISA-regelingen van de gemeente Venlo, Venray en de MGR; de algemene certificerende functie.

• Het verstrekken van specifieke deelverklaringen.

• Het uitvoeren van de natuurlijke adviesfunctie.

• De bestuurlijke ondersteuning.

• Het verstrekken van een controle verklaring bij de jaarrekening van: samenwerkingsverband Regio Venlo en het Veiligheidshuis, beide in opdracht van de gemeente Venlo.

Over de selectie:

Gunningscriteria

Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op

Criterium: G1. Plan van Aanpak en presentatie
Beschrijving: U levert een plan van aanpak aan van maximaal 10 A4, lettercorpsgrootte 11, met een duidelijke onderverdeling in criterium A t/m E. Daarin beschrijft u minimaal het volgende: Criterium A Visie op het realiseren van bestuurlijke ambities met beperkte middelen en in samenwerking met andere overheden. Inschrijver dient oog te hebben voor de organisatie en de complexe/veelzijdige omgeving. Een omgeving waarin met beperkte middelen bestuurlijke ambities gerealiseerd moeten worden. Bestuurlijke ambities, waarbij het vaak noodzakelijk is om over gemeentegrenzen heen te kijken. Inschrijver geeft zijn visie hoe dit te realiseren. Criterium B Visie rechtmatigheid, misbruik, oneigenlijk gebruik, fraude, integriteit en ontwikkelingen in de gemeentelijke bedrijfsvoering. Wij vragen de inschrijver zijn visie te geven op begrippen als rechtmatigheid, misbruik en oneigenlijk gebruik, fraude, integriteit en ontwikkelingen in de gemeentelijke bedrijfsvoering en de rol die de inschrijver hierbij kan vervullen. Dit mede in het licht van de aandacht in de pers voor deze onderwerpen. Criterium C Visie op het “wat ”en “hoe” van de begrippen “control” en “het in control zijn” ten aanzien van een moderne gemeentelijke organisatie. Inschrijver dient een “sparringpartner” te zijn die ideeën aanlevert voor de verdere ontwikkeling van het begrip control, de algehele bedrijfsvoering en de daarmee samenhangende P&C-cyclus en instrumentaria. De inschrijver geeft zijn visie op het begrip “control” en besteedt hierbij aandacht aan de wijzigingen in de controlestandaarden voor accountants en dan met name controlestandaard 610. Verder geeft de inschrijver zijn visie op het begrip “het in control zijn” ten aanzien van de decentralisaties die vanuit het Rijk hebben plaatsgevonden naar gemeenten binnen het sociaal domein (AwbZ, Jeugdzorg en Participatiewet). Criterium D Visie op de continuïteit en vaste inzet van medewerkers ? Opdrachtgever vindt het belangrijk dat er sprake is van continuïteit in het team dat de accountantscontrole uitvoert. De Opdrachtgever wenst geen hinder te ondervinden van personele wisselingen in het in te zetten team. Criterium E Visie op de (natuurlijke) adviesfunctie en hoe gaat Inschrijver bij aanvullende opdrachten om met eventuele belangenverstrengeling, integriteitskwesties en ethiek?
Vereisten: U levert een plan van aanpak aan van maximaal 10 A4, lettercorpsgrootte 11, met een duidelijke onderverdeling in criterium A t/m E.
Weging: 30

Criterium: G2. Casus tijdens interview
Beschrijving: De Opdrachtgever acht het van belang om de kwaliteit van het in te zetten team te beoordelen door middel van een interview met de belangrijkste sleutelfunctionarissen uit dit team. De sleutelfunctionarissen welke de Opdrachtgever wenst te interviewen betreffen de partner, manager en controleleider die daadwerkelijk worden ingezet voor de uit te voeren werkzaamheden. Inschrijver dient te waarborgen dat deze personen op de in de planning genoemde data voor de interviews beschikbaar zijn. De drie personen worden samen en tegelijk geïnterviewd waarbij het van belang is dat iedereen aan bod komt. Dit is de verantwoordelijkheid van Inschrijver; zij moet ervoor zorgen dat ieder zich vanuit zijn rol profileert tijdens het interview. Voor het interview zal een case worden voorgelegd. De sleutelfunctionarissen krijgen 45 minuten vóór het interview deze case met bijbehorende vragen uitgereikt zodat zij zich kunnen voorbereiden. De sleutelpersonen dienen deze vragen tijdens het interview te beantwoorden. Alle inschrijvers krijgen dezelfde case en dezelfde vragen. De beoordelingscommissie kan ter toelichting tijdens het interview aanvullende vragen stellen. De adviescommissie is aanwezig en ondersteunt de beoordelingscommissie. Nadere informatie over bijvoorbeeld tijdstip en locatie van de interviews wordt door de contactpersoon van de aanbesteding separaat bekend gemaakt aan Inschrijvers die voor de interviews in aanmerking komen.
Vereisten: n.v.t.
Weging: 20

Criterium: G3. Prijs
Beschrijving: Uw prijsinschrijving zal getoetst worden op zijn marktconformiteit door middel van een vergelijking tussen de prijzen van de Inschrijvers. De prijs dient u in te vullen op het prijzenblad. Dit prijzenblad is als bijlage 6 toegevoegd.