VWQ Projectmanagement (Den Haag) levert Manager Projectbeheersing voor Waterschap Peel en Maasvallei

De manager kost 115 euro per uur en de gunningscriteria van de aanbesteding bestonden uit prijs (20%) en kwaliteit (80%).

Beschrijving van de opdracht:
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma van WPM Het Programma Waterkeringen is opgebouwd uit “Dijkversterkingen” en het “Waterkeringenbeheer”. Binnen “Dijkversterkingen” wordt invulling gegeven aan een omvangrijk dijkversterkingsprogramma. Hierbij is de opgave om circa 70 km dijken te versterken tot het wettelijke beschermingsniveau. Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) heeft een dijkversterkingsprogramma voor 14 projecten in voorbereiding, met de ambitie om dit in 2020 uitgevoerd te hebben. Hiertoe is een Programmaplan opgesteld en een programmaorganisatie ingericht. De opdracht Ter versterking van het team zoeken wij voor de verkennings- en planuitwerkingsfase een Manager Projectbeheersing (MPB). Opgave is de programmabeheersing uitmuntend te organiseren, zodanig dat realisatie van de doelstellingen ambities van het dijkversterkingsprogramma op een beheerste wijze tot stand komt. Als MPB ben je verantwoordelijk voor opzet en organisatie van de programma brede beheersing van het dijkversterkingsprogramma op de aspecten tijd, geld, scope, risico, informatie, imago. Je bent verantwoordelijk voor de programma brede scopebeheer, kwaliteitsmanagement, interfacemanagement en documentbeheer en verzorgt de voortgangsrapportages intern WPM en naar het HWBP. Je stuurt het projectbeheersingsteam aan en onderhoudt de contacten met de lijnorganisatie (financiën en control) van het waterschap en bent een professioneel sparringspartner richting het programma management en de IPM-rolhouders.

Het volgende valt ook onder je verantwoordelijkheden:
– Je geeft leiding aan het programmabeheersingsteam en neemt als IPM-rolhouder deel aan het programma-MT;
– Je bent aanspreekpunt en sparringspartner voor de programma manager en IPM-rolhouders en zorgt dat deze in control zijn;
– Je zorgt voor de bewaking van de kwaliteit, juistheid en volledigheid van de werkzaamheden die door de projectorganisatie, marktpartijen en specialisten wordt uitgevoerd;
– Je zorgt voor het inschakelen van de juiste kennis ten behoeve van het project voor de evaluatie en toetsing van projectbeheersingsaspecten;
– Je draagt zorg voor het informeren van de programmamanager over projectaanpak, -voortgang, -evaluatie en eventuele bestuurlijke aandachtspunten;
– Je draagt zorg voor prioriteiten stellen, voortgang bewaken, controleren en zo nodig bijsturen van activiteiten en producten (incl. de samenhang tussen beheersaspecten);
– Je zorgt voor het opstellen van voortgangsrapportages en deze bespreken met de opdrachtgever en het HWBP en eventuele derden;
– Je stelt zelf sturingsinformatie op en zorgt dat deze van uitmuntende kwaliteit zijn en geschikt voor aansturing van het dijkversterkingsprogramma, zowel op opdrachtgeversniveau als op programma / IPM-rolhoudersniveau.