ADV Limburg: Discriminatie – ook van 45+ op arbeidsmarkt -bedreigt economische groei Limburg

In Limburg ervaren mensen dagelijks de negatieve gevolgen van discriminatie op grond van hun afkomst, seksuele voorkeur, geloof, geslacht, leeftijd of andere persoonlijke kenmerken. Dat heeft onder meer een negatieve invloed op het vestigingsklimaat en op de economische groei. Op 21 maart a.s., de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, start Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg) een provinciale campagne tegen discriminatie.

Discriminatie is een complex thema. Onder de noemer ‘Over jou, over mij’ wil ADV Limburg de drempel verlagen en het onderwerp uit de taboesfeer halen. “Uiteindelijk heeft discriminatie invloed op de levenssfeer van elke Limburger. Het gaat over jou en over mij. Of je er nou persoonlijk mee te maken hebt of niet. Discriminatie bestrijden en voorkomen is een taak van ons allemaal. We willen mensen bewust maken van de gevolgen van discriminatie en ongelijke behandeling en hierover in gesprek gaan”, aldus Peter van Loon, directeur ADV Limburg.

In 2015 registreerde ADV Limburg 251 klachten in onze provincie. “Dat is maar een topje van de ijsberg. De meldingsbereidheid is laag. Hierdoor blijft de omvang van het probleem onzichtbaar en dat maakt de bestrijding ervan lastig.” Het onderzoek ‘Ervaren discriminatie in Nederland’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (2014) schetst een verontrustend beeld over de mogelijke omvang van discriminatie. Hieruit blijkt dat een kwart van de Nederlandse bevolking discriminatie ervaart. Hierbij springen vooral de hoge ervaren discriminatie onder migrantengroepen en de ervaren leeftijdsdiscriminatie van 45-plussers in het oog. Discriminatie wordt volgens dit onderzoek het meest ervaren bij het zoeken naar werk en in de openbare ruimte. Van Loon herkent dit beeld in Limburg: “40 procent van de meldingen in 2015 gaat over discriminatie op de arbeidsmarkt. Mensen worden afgewezen voor een baan vanwege hun afkomst, leeftijd of andere kenmerken die in de context geen rol mogen spelen. Terwijl bedrijven juist baat hebben bij diversiteit op de werkvloer.” De Sociaal Economische Raad (SER) stelt dat diversiteit meerwaarde oplevert op sociaal en economisch vlak. Ook geeft de SER aan dat arbeidsparticipatie bij uitstek het middel is om binding en betrokkenheid in de samenleving te bewerkstelligen.

Leefbaarheid samenleving in het geding
Voor het individu kunnen de gevolgen van ongelijke behandeling groot zijn. Discriminatie kan leiden tot psychische klachten – denk aan slapeloosheid, angst en stress – en zelfs tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Maar de gevolgen van ongelijke behandeling reiken verder. De leefbaarheid van de hele samenleving is in het geding. Ongelijke behandeling leidt tot minder saamhorigheid en bij aanhoudende discriminatie bestaat de kans dat mensen uit minderheidsgroepen zich zelfs helemaal terug trekken uit de samenleving. De gevolgen van ervaren discriminatie op het terrein van de arbeid laten zich vooral voelen in de werkbeleving en motivatie. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het afhaken bij werk of het zoeken van ander werk. “In de praktijk zien we dat het vaak dezelfde mensen uit dezelfde groepen zijn die worden gediscrimineerd. Als je keer op keer dat signaal krijgt, ga je op een moment geloven dat je een andere, lagere positie in de samenleving hebt”, aldus Van Loon.

Imago Nederland onder druk
Discriminatie zet het imago van Nederland onder druk. Uit recente onderzoeken, waaronder het VN rapport van augustus 2015, blijkt dat Nederland slecht scoort op verdraagzaamheid. “Organisaties als Amnesty International kijken kritisch naar ons land. Dat kan gevolgen hebben voor de bereidheid van multinationals en expats om zich hier te vestigen en zo een bedreiging zijn voor de economische groei”, zegt Van Loon. Uiteraard is discriminatie strafbaar, maar het is ook moeilijk te bewijzen. ADV Limburg helpt cliënten daarbij en wanneer het echt aantoonbaar om discriminatie gaat, verwijst ADV Limburg door naar het College van de Rechten van de Mens in Den Haag. “Als een bedrijf wordt veroordeeld voor discriminatie kan dat grote gevolgen hebben. Zo beëindigt het Rijk contracten met deze bedrijven en sluit ze uit bij aanbestedingsprocedures.”

Ervaringen delen
In de campagne ‘Over jou, over mij’ staan de ervaringen centraal van Limburgers die zelf met discriminatie te maken hebben of discriminatie in hun omgeving zien. Zoals Debbie Pool uit Maastricht. Zij voelt zich verantwoordelijk voor de discriminatie die ze tegenkomt in haar omgeving. “Ik maak me grote zorgen over onze samenleving. Over hoe we met elkaar omgaan. De verdraagzaamheid in Nederland is laag. Er is veel onvrede en mensen zoeken een zondebok.”
Vanaf 21 maart zijn de ervaringen te lezen op de website www.OverjouOvermij.nl. Ook vinden bezoekers hier wat ze zelf kunnen doen om discriminatie te bestrijden. Van Loon: “Antidiscriminatievoorziening Limburg wil discriminatie actief bestrijden en proactief voorkomen. Dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we de inwoners, bedrijven en instellingen in Limburg bij nodig. Gelijke behandeling is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid en vraagt continu onze aandacht en alertheid. Het begint bij het herkennen en erkennen van ongelijke behandeling. Dat is het doel van deze website.” De komende tijd worden er meer ervaringen toegevoegd. Mensen kunnen via de website ook hun eigen ervaring delen. Van Loon: “We proberen een zo groot mogelijk publiek te bereiken in Limburg. De website is nog maar het begin.”

Over Antidiscriminatievoorziening Limburg
Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg) signaleert, voorkomt en bestrijdt discriminatie en ongelijke behandeling in de provincie Limburg. Dat doet ze namens 29 Limburgse gemeenten.
Naast het registreren en behandelen van discriminatiemeldingen, werkt ADV Limburg ook aan het voorkómen van discriminatie, via preventie en voorlichtingsactiviteiten. Op school, op het werk, in het verenigingsleven of ergens anders.