Alle ambtenaren gemeente Sittard-Geleen naar Geleen

Het voorstel werd met 21 stemmen voor en 12 stemmen tegen aangenomen. Daarmee worden in de toekomst alle ambtenaren van de gemeente Sittard-Geleen in Geleen ondergebracht en verhuist de raadszaal samen met het bestuurscentrum naar het voormalige Dominicanenklooster aan de Oude Markt in Sittard.

Tijdens de raadsvergadering werd er door de coalitiepartijen op gehamerd dat het niet enkel om een verhuisplan gaat, maar dat daarmee tevens een versterking van de centra van Geleen en Sittard wordt bewerkstelligd.

Dat nieuwe huisvesting geen overbodige luxe is, daar waren de partijen het wel over eens. De oppositie had liever gezien dat de beslissing over de verhuisplannen zou worden uitgesteld, om ook alternatieven naar waarde te kunnen schatten, maar daar trok de voltallige coalitie niet aan: er is al uitstel genoeg geweest, want de eerste aanzet voor de huisvestingsplannen was al in 2001 gegeven. Ook het argument dat er veel onzekerheid bestond rond de uiteindelijke uitslag van het juridisch gesteggel – dat jaren zou kunnen duren – met Jongen Bouwontwikkeling BV wat betreft de vermeende toezegging door de gemeente om 5000m2 vloeroppervlak in Ligne te huren en het feit dat er nog geen dekking is gevonden voor de reparatie van een volgens de rechter onterecht afgeschafte beloningsregeling voor ambtenaren maakte dat de oppositie uitstel van deze belangrijke beslissing op zijn plaats vond. Maar ook die argumenten vonden geen gehoor bij de coalitie.

Namens de coalitie werd verder een motie ingedien om te onderzoeken hoe de Markt van Geleen aantrekkelijker gemaakt kan worden. Tevens werd een motie ingediend om uiterlijk op 1 juni het resultaat van het onderzoek te presenteren of het organisatorisch en financieel mogelijk is om ter overbrugging van de verhuizing naar het nieuwe bestuurscentrum de raadsfunctie (raadzaal, commissiekamers, griffie en fractiekamers) tijdelijk elders te huisvesten. Beide moties werden aangenomen.