Curator vermoedt onregelmatigheden bij bankroet transportbedrijf Maastricht/Meerssen (SteTrans)

SteTrans ging 22 september vorig jaar failliet. Honderdduizenden euro aan kosten zijn bij SteTrans geboekt terwijl de inkomsten naar nieuwe vennootschappen (Litrans BV respectievelijk Litrac) gingen, zo blijkt uit het curatorenverslag. Bestuurder van zowel SteTrans als Litrans is Arnold J.M. Prickaerts (1966). De adressen van de bedrijven zijn ook gelijk.

Tonnen verlies, tonnen schuld

SteTrans maakte in 2015 ruim drie ton verlies. De schuld aan 54 concurrente crediteuren is bijna drie ton. Daarbij komt de fiscus die € 121.000 van het bedrijf moet hebben.

Eerder ook bankroet

Daarbij blijkt uit het verslag dat bestuurder Prickaertz van SteTrans eerder ook betrokken is geweest als bestuurder van een soortgelijk bedrijf, Macces. Dat en gelieerde bedrijven gingen in de periode 2013-2015 failliet.

Verzet curator

De curator: ‘Gebleken is dat de bestuurder reeds voorafgaand aan het faillissement de onderneming had doorgestart in Litrans BV respectievelijk Litrac BV. De curator heeft zich verzet tegen deze gang van zaken, voorzoveel dit ten koste is gegaan van de rechten en belangen van de schuldeisers van curanda. De curator zal deze gang van zaken nader onderzoeken en waar mogelijk de hierdoor door de boedel van SteTrans geleden schade trachten te verhalen op de daarvoor verantwoordelijke (rechts)personen’.

Hieronder meer uit het verslag van curator Roomberg (lees hier zijn volledig bericht). 

‘De oorzaak van het faillissement is nog in onderzoek. De bestuurder van de vennootschap gaf de volgende lezing.

Curanda was actief in twee branches namelijk goederentransport over de weg en grondverzet. Aangegeven werd dat de bestuurder op enig moment bemerkte dat het door hem ingeschakelde personeel niet op juiste wijze haar werkzaamheden verrichtte. De uren die werden gewerkt werden niet daadwerkelijk bij klanten gedeclareerd en nagelaten werd om bijvoorbeeld de zogenaamde wachturen (de tijd die verstrijkt gedurende het laden en lossen van vracht) bij klanten in rekening te brengen. Daarenboven zou er sprake zijn geweest van technische problemen met een aantal vervoersmiddelen waardoor de kosten aanzienlijk toenamen terwijl de omzet achterbleef.

Reeds in december 2014/januari 2015 zou SteTrans niet meer aan haar verplichtingen hebben kunnen voldoen en met name de fiscale schulden liepen in die periode hoog op. Los van het vorenstaande wijdt de bestuurder het teruglopen van de omzet aan het feit dat er door eerdere faillissementen, waarbij de bestuurder betrokken was, een geruchtenstroom op gang kwam waardoor klanten niet meer met SteTrans zaken wilden doen. Ook om die reden zou omzet zijn misgelopen; met name op het vlak van grondverzet. De bestuurder doelt hierbij ondermeer op de faillissementen uit het najaar van 2013 en aanvang 2014 van Macces Grondverzet BV, Macces Transport BV en Macces Agri BV alsmede latere faillissementen in maart 2015 van Macces BV en Macces Cultuurtechniek BV.

Om dit probleem te verhelpen zou zijn besloten om de activiteiten over te dragen op aan de bestuurder gelieerde nieuwe vennootschappen die in december 2014 werden opgericht, zijnde Litrans BV en Litrac BV. Beide vennootschappen zijn ook gevestigd op hetzelfde adres als curanda. Aan Litrans BV zouden de transportactiviteiten zijn overgedragen en aan Litrac BV de grondverzetactiviteiten. Aangegeven werd dat er vanaf januari 2015 werd gefactureerd vanuit Litrans BV waarbij (een aanzienlijk aantal) oorspronkelijke opdrachtgevers van curanda vanuit deze nieuwe vennootschap werd bediend.

De opbrengsten kwamen geheel ten goede aan Litrans BV maar de kosten werden volledig doorberekend aan curanda. Vervolgens werd 90% van deze door Litrans BV behaalde omzet via verrekenstaten aan curanda tegoed geschreven. De curator zet vraagtekens bij deze wijze van handelen aangezien uit de administratie voortvloeit dat in 2014 nog een omzet bij SteTrans werd gerealiseerd van circa € 1.100.000,- en in 2015 deze omzet terugliep naar circa €250.000,-.

Ondanks dat de omzet terugliep, liep de crediteurenpositie op hetgeen in 2015 leidde tot een aanzienlijk verlies bij SteTrans van € 313.042,-. Daarenboven blijkt uit een door de accountant van curanda overgelegde activastaat c.q. afschrijvingsstaat dat de aan curanda voor faillissement toebehorende machines, installaties en vervoersmiddelen alsook de inventaris grotendeels zijn overgedragen naar Litrans BV respectievelijk Litrac BV, terwijl daarvoor geen betalingen aan curanda zijn verricht, doch vergoedingen (deels) in de rekening-courant verhoudingen met voormelde vennootschappen zijn geboekt.

De curator is dan ook vooralsnog het oordeel toegedaan dat voorafgaand aan het faillissement van SteTrans de onderneming van curanda SteTrans is overgedragen op de vennootschappen Litrans BV respectievelijk Litrac BV, zonder dat er enige betaling voor deze activa heeft plaatsgevonden waar de gezamenlijke crediteuren van SteTrans zich op konden verhalen. Aangezien de schulden grotendeels in curanda achterbleven terwijl de baten voortvloeiende uit de overgedragen activiteiten slechts beperkt aan curanda toekwamen en crediteuren door curanda niet meer werden voldaan was het eenvoudig een kwestie van tijd totdat een crediteur het faillissement van curanda zou aanvragen.

Zulks geschiedde op 9 juli 2015 door Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg en Stichting Opleidings- en ontwikkelingsfonds beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen, waarna de Rechtbank op 22 September 2015 het faillissement uitsprak. De curator zal zijn onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement in de komende verslagperiode continueren.

Gebleken is dat de bestuurder reeds voorafgaand aan het faillissement de onderneming had doorgestart in Litrans BV respectievelijk Litrac BV. De curator heeft zich verzet tegen deze gang van zaken, voorzoveel dit ten koste is gegaan van de rechten en belangen van de schuldeisers van curanda. De curator zal deze gang van zaken nader onderzoeken en waar mogelijk de hierdoor door de boedel van SteTrans geleden schade trachten te verhalen op de daarvoor verantwoordelijke (rechts)personen.

Onbehoorlijk bestuur

De curator onderzoekt thans of er sprake is van onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:9, 2:248 en 6:162 BW. De punten van aandacht hierbij zijn de doorstart c.q. continuatie van de oorspronkelijke activiteiten van SteTrans door middel van de eind 2014 opgerichte vennootschappen Litrans BV en Litrac BV, welke feitelijke doorstart reeds was geeffectueerd voorafgaand aan het faillissement en waarbij de oorspronkelijk SteTrans toekomende omzet van curanda naar deze vennootschappen werd omgeleid.

Paulianeus handelen

De curator verricht nader onderzoek naar de in SteTrans oorspronkelijk aanwezige activa en die in 2014 respectievelijk 2015 zijn overgedragen aan de vennootschappen dan wel natuurlijke personen gelieerd aan de bestuurder van curanda. De curator zal beoordelen in hoeverre deze rechtshandelingen mogelijk paulianeus zijn en derhalve dienen te worden vernietigd’.