Domste fraude met jobcoaches ooit, UWV trapt er voor 360.000 euro in

De Rechtbank Limburg heeft zowel de bestuurder als zijn bv aansprakelijk gehouden voor alle schade die het UWV heeft geleden als gevolg van jarenlang onterecht ingediende declaraties. Om welke organisatie het gaat, wordt niet duidelijk.

Jarenlang als jobcoach Wajongers (jonge mensen met een beperking) aan het werk houden. Eerst als eenmanszaak, na 2009 vanuit een eigen bv. De bv werd in dat jaar ook door het UWV erkend, waarna de subsidiekraan open kon.

En hoe dat gaat? De erkende jobcoachorganisatie de op grond van een jobcoachvoorziening voor een Wajonggerechtigde werkzaamheden verricht, mag namens die Wajonggerechtigde rechtstreeks bij het UWV declareren. Die declaraties worden vervolgens rechtstreeks aan de jobcoachorganisatie uitbetaald. Op de hiervoor omschreven wijze hebben de BV en het UWV gedurende een reeks van jaren met elkaar afgerekend.

Het UWV heeft in verband met signalen dat bij jobcoachorganisaties oneigenlijk gebruik gemaakt zou worden van de jobcoachregeling in 2013 een controleonderzoek gehouden onder de jobcoachorganisaties. Het onderzoek bestrijkt de periode van 1 januari 2009 tot 1 november 2013.

Uit het onderzoek van het UWV blijkt dat een bedrag van € 1.161.703,99 aan jobcoachvoorzieningen is aangevraagd en gedeclareerd, waarvan in totaal een bedrag van € 360.616,86 ten onrechte door de BV is gedeclareerd. Het UWV deed ook aangifte.

Citaat uit het vonnis:

Het strafrechtelijk onderzoek zich enkel richtte op declaratieformulieren waarop bepaalde typen onrechtmatigheden waren te zien. Dat betekent dat enkel declaratieformulieren die voldeden aan de volgende criteria in het onderzoek werden betrokken:

– urenverantwoording van meer dan 24 uur per dag voor de jobcoach;

– urenverantwoording op niet bestaande datum;

– urenverantwoording tijdens de vakantie van de jobcoach;

– urenverantwoording dubbel geboekt en gedeclareerd.

 

In een handhavingsonderzoek van het UWV wordt geconcludeerd:

– dat in een groot aantal onderzochte gevallen grote verschillen bestaan tussen de door [de BV] gedeclareerde jobcoachuren en het aantal uren dat volgens de betrokken Wajongere en/of werkgever over de desbetreffende jobcoachperiode zou zijn besteed. Ter illustratie verwijst het UWV naar 4 specifieke gevallen;

– dat regelmatig buitensporige aantallen jobcoachuren op een dag zijn geboekt, zo zijn er dagen waarop 17 tot 34 jobcoachuren zijn geboekt. Ter illustratie wordt verwezen naar de uren die jobcoach [jobcoach 1] heeft gedeclareerd;

– dat er jobcoachuren zijn geboekt op niet bestaande data, zoals 30 februari 2011, 31 september 2011 en 31 juni 2012. Ter illustratie wordt verwezen naar de uren die jobcoach [jobcoach 1] en [jobcoach 2] hebben geadministreerd;

– dat er jobcoachuren zijn geboekt in periodes dat de betreffende Wajongere bij het UWV als ziek was aangemeld, dat een Wajongere door [de BV] bij het UWV is ziekgemeld, terwijl de Wajongere reeds hersteld was, dan wel naar eigen zeggen nooit ziek is geweest.

 

De rechtbank is snel klaar met de verweren van de BV:

Het behoeft geen nader betoog dat een dergelijke handelwijze volstrekt onacceptabel is. Het vorenstaande klemt temeer nu het gaat om misbruik van publieke gelden, die zijn bedoeld voor de ondersteuning van kwetsbare WA jongeren. Een dergelijk onrechtmatig handelen kan nimmer een basis zijn om het UWV (indirect) verantwoordelijk te houden voor de gevolgen daarvan.

De rechtbank veroordeelt de bv en de bestuurder in privé alle schade te vergoeden aan het UWV. Het vonnis valt uiteen in veroordelingen als: veroordeelt [X] en [de BV] hoofdelijk in die zin dat indien de een betaalt de ander zal zijn bevrijd, tot betaling aan het UWV van € 223.425,62, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 januari 2012 tot aan de dag van dit vonnis, te betalen binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis. Dit is de uitkomst in twee zaken. In andere zaken gaat het om kleinere bedragen.