Financieel toezicht op afstand voor zeven gemeenten in Midden-Limburg

De Provincie Limburg heeft in 2017 de financiële toestand van zeven gemeenten in Midden-Limburg (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert) met een verdiepingsonderzoek in kaart gebracht. Dat gebeurt bij elke Limburgse gemeente eens in de vier jaar. Op basis van de onderzoeken concludeert de Provincie Limburg als toezichthouder dat zij hun financiële huishouding dusdanig op orde hebben dat alle zeven gemeenten tot en met 2020 de meest lichte vorm van toezicht, het repressieve toezicht krijgen.

Alert
Gedeputeerde Van Rijnsbergen: “Het algemene financiële beeld van de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 maakt duidelijk dat alle gemeenten te maken hebben met grote risico’s die vooral verband houden met rijksbezuinigingen en de decentralisaties met forse kortingen. Dit is ook het beeld dat ik heb geconstateerd bij de financieel verdiepingsonderzoeken in 2016 bij de gemeenten in Parkstad en in de Westelijke Mijnstreek. Gemeenten zullen hier alert op moeten reageren en de noodzakelijke maatregelen moeten voorbereiden en nemen om hun begroting en meerjarenraming sluitend te houden. We gaan er van uit dat gemeenten nieuwe tegenvallers alert zullen opvangen. Zo niet, dan zullen wij op dat moment moeten beoordelen of intrekking van ons besluit van vandaag om meerjarig repressief toezicht te verlenen noodzakelijk is. Deze bepaling geldt voor elke meerjarige toezichtvorm. Met de grote risico’s van dit moment neemt de kans toe dat we onze besluiten om meerjarig repressief toezicht te verlenen op enig moment moet heroverwegen.”

Voor de gemeente Roerdalen is er wel een voorwaarde verbonden aan het toezicht op afstand; deze gemeente kreeg het zogenaamde oranje licht. Roerdalen heeft als voorwaarde dat de gemeente moet zorgen voor een structureel en reëel sluitende begroting 2018 inclusief meerjarenraming (ten minste tot en met 2020). Uit het provinciaal onderzoek van de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 blijkt dat de twee eerste jaren, 2017 en 2018, tekorten hebben. Het structureel en reëel saldo, waarnaar wordt gekeken, laat vooral in 2017 een aanzienlijk tekort zien; bijna € 1,4 miljoen. In 2018 is het tekort al veel kleiner, maar met € 373.000 nog zeker niet verwaarloosbaar. Daarna worden toenemende overschotten verwacht.

Voor meerjarig repressief toezicht moeten de begroting en alle jaren van de meerjarenraming een structureel en reëel evenwicht laten zien. Met de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 voldoet de gemeente Roerdalen niet aan die eis. Vervolgens is gekeken of er redenen zijn om de gemeente toch voor meerjarig repressief toezicht in aanmerking te laten komen.

Die redenen zijn er:
– de financiële functie is goed op orde is (de stuurinformatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau wordt op alle drie niveaus gemiddeld als goed beoordeeld);
– een goede reservepositie, waardoor de gemeente bij tegenslagen kan beschikken over een goede buffer om tegenvallers zeker op de korte termijn zonder ingrijpende bezuinigingen te kunnen opvangen;
– de duidelijk positieve ontwikkeling in de tijd van het structureel en reëel saldo.
Om dat laatste, en hier zwaarwegende punt nog sterker te benadrukken is ervoor gekozen om het behoud van het meerjarig repressief toezicht afhankelijk te maken van de voorwaarden, zoals hierboven geformuleerd.

Systematiek
Sinds 2006 beoordeelt de Provincie elke gemeente één keer in de vier jaar met een verdiepingsonderzoek. De financiële situatie en de financiële functie komen in dit onderzoek uitgebreid aan de orde. Dit onderzoek is uitgebreider dan het jaarlijkse standaardonderzoek van de gemeentelijke begroting. Met het onderzoek wordt bekeken of het mogelijk is de gemeente voor vier jaar onder het lichte, repressieve toezicht te laten vallen. Bij repressief toezicht mag een gemeente de plannen uit de begroting en eventuele wijzigingen daarin uitvoeren. De Provincie Limburg heeft daar dan geen rol in. Bij de andere vorm van toezicht, preventief toezicht, zouden GS van Limburg eerst moeten instemmen met de begroting en met eventuele wijzigingsvoorstellen. Bij het beoordelen van een begroting door de Provincie vanuit de toezichthoudende taak moet sprake zijn van een structureel en reëel evenwicht voor dat begrotingsjaar of voor de periode van de meerjarenplanning.