Gemeenschappelijk toetsingskader project ALBERTKNOOP ondertekend

Het project ALBERTKNOOP zet in op een landgrensoverschrijdende gebiedsontwikkeling in het grensgebied van de gemeenten Maastricht en Lanaken. De uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Europark in Lanaken met meer watergebonden bedrijvigheid is een belangrijke troef in de economische ontwikkeling van de Limburgse grensregio.

Het grensoverschrijdend bedrijventerrein is onderhevig aan sterk verschillende wetgevingen in Vlaanderen en Nederland o.a. inzake geluid, waardoor dezelfde vergunningsaanvragen anders zouden worden beoordeeld naargelang de ligging ten opzichte van de landsgrens. Dergelijke verschillende benadering vinden de betrokken overheden niet wenselijk: dit hindert de economische ontwikkeling en ook mogelijk de leefkwaliteit in de omliggende woonkernen en -buurten.

Gezamenlijk milieuzoneringsmodel
Op vraag van de gemeenten Maastricht en Lanaken en beide provincies Limburg (.nl en .be) richtte het Benelux Secretariaat-Generaal met de ALBERTKNOOP-partners en vertegenwoordigers van de Vlaamse en Nederlandse overheid een werkgroep op. Als doel werd voorop gesteld om vergunningsaanvragen gelijk te behandelen, ondanks de verschillen in de regelgeving inzake geluid. Al snel bleek dat een eventuele aanpassing van ‘Haagse’ of ‘Brusselse’ wetgeving voor grensgebieden belangrijke bezwaren op te roepen. Waar begint en eindigt het grensgebied? Waarom zou er ongelijke behandeling bestaan ten opzichte van niet-grensgebieden? Enzovoorts.

De werkgroep werkte toe naar een gezamenlijk milieuzoneringsmodel, dat abstractie maakt van de landsgrenzen en werd verankerd in een engagementsverklaring tussen de partners van ALBERTKNOOP. Dit inwaarts zoneringsmodel vertrekt vanuit maximale geluidsdrempels aan de randen van omliggende woongebieden en geeft aan binnen welke afstanden welke bijkomende geluidsbronnen mogelijk zijn binnen deze randvoorwaarde. Dit leidde tot een gemeenschappelijk toetsingskader, bestaande uit het inwaarts zoneringsmodel en dat inpasbaar is in Nederlandse en Vlaamse regelgeving.

Juridische zekerheid
Door een Benelux-Beschikking wordt dit toetsingskader in het hele gebied van ALBERTKNOOP bindend vastgelegd. De overheden zijn er juridisch toe verbonden om het inwaarts zoneringsmodel te gebruiken bij het beoordelen van vergunningsaanvragen. In die situaties zullen ze elkaar informeren en overleggen, wat leidt tot een gezamenlijk advies aan het bestuur dat de vergunning moet verlenen. Hiermee wordt juridische zekerheid geboden aan bedrijven en aan burgers en omwonenden.

De Benelux bevordert de samenwerking tussen overheden in grensregio’s met een gezamenlijk doel en biedt een kader om nationale en regionale regelingen op elkaar af te stemmen. De Benelux biedt ook de instrumenten om dergelijke grensoverschrijdende afspraken juridisch vast te leggen, wat belangrijk is voor de rechtszekerheid van bedrijven en bewoners. Deze regeling in Maastricht en Lanaken kan ook als model fungeren voor vergelijkbare projecten voor samenwerking op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening in grensregio’s, waar ondanks diepgaande culturele overeenkomsten de verschillen in regelgeving vaak het scherpst zijn.