De gemeente Heerlen heeft een aanbesteding uitgeschreven voor het laten begrazen van 70 hectare graslanden.

De opdracht kent een doorlooptijd van 5 jaar, met een optie voor 2 extra jaren. Tijdens het eerste jaar vindt geregeld bijsturing vanuit de opdrachtgever plaats met als doel om de terreinen de gewenste ecologische uitgangspositie te bepalen.

Inschrijven op deze aanbesteding is mogelijk tot 5 april a.s. om 14.00 uur.

Beschrijving van de aanbesteding
De gemeente Heerlen, centrumgemeente van Parkstad Limburg, bestaat uit diverse bebouwde kernen die naar elkaar toe gegroeid zijn. De gebieden tussen en rond de kernen hebben een groen karakter door de aanwezige groene linten, twee beekdalen met aangrenzend bos en natuurterreinen. Daarnaast zijn grotere groengebieden ontstaan op de plekken van voormalige mijnterreinen. De verschillende kernen worden, ondanks de hoge bebouwingsdichtheid, ervaren als een groene en parkachtige omgeving.

Sinds 1997 maakt de gemeente gebruik van gescheperde schaapskuddes voor het begrazen van twee voormalige mijnsteenbergen en de twee beekdalen. Heerlen hanteert bij de (her-)inrichting van groengebieden als uitgangspunt dat het beheer met schapen geschiedt. Het te begrazen areaal is in de afgelopen jaren uitgegroeid van 40 naar 70 hectare.