Koraalgroep in 2015: 4,5 mln winst, afscheid van 151 fte, vermogen stabiel op 49 mln

De Koraalgroep (gehandicaptenzorg, reïntegratie, onderwijs) heeft in 2015 4,5 miljoen euro winst gemaakt. Dat is fors meer dan de begrote 1.9 miljoen euro. Een deel van het resultaat wordt ingezet om het primaire proces te verbeteren: Zo wordt er in het kader van de resultaat resultaatbestemming 2015 een bedrag van € 1,5 miljoen specifiek bestemd voor extra investeringen in het primaire proces – dichtbij en voelbaar voor de cliënt/leerling om kwaliteit van zorg/onderwijs verder te verbeteren.

In 2015 waren er 2770 fte in dienst: 151 fte minder dan een jaar eerder. De afname van het personeelsbestand heeft vooral te maken met de reorganisaties in de jeugdzorg. De totale personeelskosten kwamen in 2015 uit op 165.1 miljoen euro. Aan personeel niet in loondienst werd 7 miljoen euro uitgegeven,  even veel als in 2014.

De bedrijfsopbrengsten kwamen uit op 226 miljoen euro tegen 234,8 miljoen euro in 2014.

Het vermogen van de Koraalgroep komt ultimo 2015  uit op afgerond 49 miljoen euro. Koraalgroep spreekt zelf van een gezonde financiële positie:

Een graadmeter welke abstraheert van het effect van de balansverlenging betreft het inzicht in het zogenaamde netto weerstandsvermogen: het eigen vermogen gedeeld door de totale bedrijfsopbrengsten. Het netto weerstandsvermogen op concernniveau bedraagt 21,7% (2014: 19%). Het WfZ acht een weerstandsvermogen van 15%-20% aan de maat.
De ratio’s beschouwend kan gesteld worden dat Koraal Groep als concern beschikt over een gezonde financiële positie passend binnen haar financieel beleid. Dit is niet vanzelf gegaan en voor deze positie en het behoud daarvan wordt Koraal-breed hard gewerkt. Een gezonde financiële positie die ook geen overbodige luxe is in de huidige tijden waarin sprake is van een grotere mate van onzekerheid rondom de opbrengsten maar ook toegenomen risico’s als gevolg van de diverse majeure stelselwijzigingen.