De Raad van Bestuur van De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft Jos Kusters, voorzitter van het College van Bestuur van ROC Leeuwenborgh, benoemd tot lid van de Stuurgroep van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Kusters is in deze nevenfunctie benoemd op voordracht van de MBO Raad en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Jos Kusters heeft de afgelopen jaren in diverse toezicht- en bestuursfuncties binnen het Onderwijs gewerkt. Sinds september 2013 is hij bestuursvoorzitter van het regionaal opleidingencentrum Leeuwenborgh met vestigingen in Maastricht, Maastricht Airport (Beek), Sittard en Venlo.

Het NRO wil met onderzoek het onderwijs vernieuwen en verbeteren. Hiertoe ontwikkelen zij onderzoeksprogramma’s en kennen financiële middelen en subsidies toe. Daarnaast wordt het gebruik van de kennis benut door het borgen van samenhang tussen onderzoek en praktijk. Met de benoeming tot de stuurgroep van het NRO geeft Kusters invulling aan de ambitie om positie en belang van onderzoek in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) te vergroten.

Het NRO is onderdeel van het zelfstandig bestuursorgaan NWO dat een wettelijk vastgelegde missie en taken heeft en valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Kerntaak van het NWO is het bevorderen van kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. Bij de NWO-instituten wordt onderzoek gedaan. Regieorganen zijn onderdelen met speciale aandacht voor één, vaak multidisciplinair, onderzoeksveld.