L1 boekt winst van 1 miljoen euro in 2016

In 2015 werd er nog een verlies geleden van bijna 600.000 euro. Afgelopen jaar stond de teller op 1.066.660 euro in de plus. De exploitatie en de investeringen worden gedekt door de overheidsbijdrage (12,4 miljoen euro) en de commerciële omzet (reclame radio 755.653 euro, reclame tv 1.011.656 euro, sponsoring en overige inkomsten 1.985.064 euro).

In het jaarverslag geeft de zender aan dat dit het gevolg is van kostenbeheersing, de vrijval van een deel van de in 2015 gevormde reorganisatievoorziening en een stijging van de omzet van 16.115.625 euro in 2015 naar 16.217.791 euro in 2016.

Het eigen vermogen nam in 2016 af als gevolg van de inkoop van de aandelen die in bezit waren
van twee private aandeelhouders. De solvabiliteit bedroeg afgelopen jaar 50%. Ondanks een licht negatieve kasstroom is de liquiditeitsratio met 1,58 ruim voldoende om aan de kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen.

“2017 is het eerste jaar waarin de regionale publieke omroepen structureel worden gekort op hun subsidie van het ministerie van OC&W”, laat algemeen directeur Rob Stevens in het jaarverslag weten. “Voor de hele sector bedraagt de korting € 17 miljoen, voor L1 betekent het een structureel lagere bekostiging van anderhalf miljoen euro. De afgelopen jaren heeft L1 hierop al geanticipeerd. In november 2016 is onder meer een vrijwillige vertrekregeling opengesteld. Hiermee zullen de personeelslasten naar verwachting structureel met € 600.000 dalen. De begroting voor 2017 laat al met al een verlies zien van € 306.000. In 2017 gaan diverse werkgroepen, in het kader van de voorgenomen bestuurlijke fusie met Omroep Brabant, vaststellen welke besparingen kunnen worden gerealiseerd door intensief met elkaar samen te werken.”