Limburg wil miljarden en regel- en experimenteerruimte van Rijk

Limburg staat er economisch goed voor. Onze provincie heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een mooie en krachtige regio waar het goed werken, wonen en leven is. Met een strategisch gunstige ligging, in het hart van een bruisende euregionale agglomeratie die zich qua inwonertal en economische activiteit kan meten met de Randstad, de Vlaamse ruit en de Rhein-Ruhr regio. Met een ijzersterke toeristische infrastructuur, een sterke economie, gebaseerd op kleine en grote kennisintensieve bedrijven in de maakindustrie, logistiek en agro-food. Dit wordt geschraagd door de Brightlands campussen in Sittard- Geleen (materials & life sciences), Maastricht (health), Heerlen (smart services) en Venlo (agro-food): een succesvolle triple helix-ontwikkeling waarmee Limburg stevig haar nek heeft uitgestoken. Het is tijd voor de next step: Limburg Next Level. Limburg maakt Nederland groter.

Wat gaan we doen?

Ondernemers, kennisinstellingen en locale overheden investeren de komende vijf jaar ca.1 miljard euro in de verbetering van de fysieke en kennisinfrastructuur van de provincie. Dit is nodig om de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat te vergroten en de diverse uitdagingen waarvoor de arbeidsmarkt ons stelt, het hoofd te bieden. Kernopdracht daarbij is om het mkb als banenmotor beter aan te laten sluiten bij de succesvolle campusontwikkeling en nog meer gebruik te maken van de kansen die de Euregio ons bedrijfsleven biedt. Dit alles in een krachtige triple helix samenwerking en een aantrekkelijk stedelijk klimaat.

Wat vragen we van het Rijk?

Het is essentieel dat het Rijk kiest voor krachtige economische regio’s en daar ook in investeert. De opgave om Limburg op een next level te brengen vergt, behalve de genoemde ca. 1 miljard, nog eens 4 à 5 miljard aan investeringen van rijkswege( NL en Europa). Het gaat daarbij niet alleen om geld, maar evenzeer om experimenteer- en regelruimte en steun bij de allocatie en verwerving van strategische investeringen.

Wat krijgt Nederland terug?

Bovengenoemde aanpak leidt o.a. tot een lagere werkloosheid (kostenbesparing). De prachtige kansen (bijvoorbeeld de uitbreiding van VDL NedCar) worden daadwerkelijk gerealiseerd (economische groei). Grensoverschrijdende (economische) samenwerkingen worden gestimuleerd en buitenlandse ondernemingen vestigen hun activiteiten in Limburg (vestigingsklimaat en unieke ligging binnen Europa).

Waar willen we gezamenlijk op inzetten?

In de bijlage is een overzicht opgenomen van de investeringen die Limburg Next Level mogelijk gaan maken. Deze investeringsagenda sluit perfect aan bij Nederland Next Level van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland en biedt Limburg voldoende handvaten om de kansen te vertalen naar concrete resultaten. Limburg maakt Nederland groter. Mogen we op uw ondersteuning rekenen?
1
Limburg Next Level: Investeringsagenda VESTIGINGSKLIMAAT (ca. 1 mrd euro)
Specifiek voor Limburg

  Verbreding A2 en A67
  Spoorverbinding met Düsseldorf, Aken, Luik en Hasselt
  De NedCar-spoorlijn
  Doorontwikkeling Maastricht-Aachen Airport- uitbreiding vrachtverkeer – luchtverbinding met Amsterdam i.v.m. internationale activiteiten
  Snel internet op het platteland en industrieterreinen en aandacht voor gelijktijdige invoer met de rest van Nederland van 5G in Limburg
  Goed werkende sluizen en een goed calamiteitenplan voor onze waterwegen

Landelijk en regionaal
  Meer geld voor cultuur in euregionaal verband
  Ondersteuning voor de agenda Eurostad

ARBEIDSMARKT (ca. 0.5 mrd)

Specifiek voor Limburg
  Grensoverschrijdend werken en werven vereenvoudigen door invulling van het rapport Huizing. Concreet: de ondersteuning van het clearing house initiatief. Via die constructie wordt experimenteerruimte gevraagd om het woon- werklandregime dat nu staat op 183 dagen op te rekken naar twee jaar
  De aanpak van LED, Provincie en de Zuid-Limburgse gemeenten om de kaartenbakken te legen, krachtiger door te zetten en op te pakken voor heel Limburg. Samen met het Rijk willen wij één triple helix-aanpak, waardoor werkloosheid van iedereen onder de 30 jaar wordt uitgebannen. Juist in Limburg zijn alle jongeren nodig om de krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden
  Investeren in de zijinstroom; als het project in Zuid-Limburg van SIM, gemeente Maastricht en ondernemers
  Investeren in buurtaalonderwijs
  Regionaal en euregionaal een betere afstemming tussen vraag en aanbod

Landelijk en regionaal
  Meer mensen in technische opleidingen, zijinstromers stimuleren
  Aanpassing cq afschaffing Wet Werk en Zekerheid (ziekteverzuim en ontslagrecht)
  Krachtig doorgaan met het plaatsen van mensen met een arbeidshandicap en aandacht voor de grote groep 50-plussers die nu nog aan de kant staan (19.000 in Limburg)
  Verbeteren van de arbeidswig, hetgeen essentieel is voor onze internationale

concurrentiepositie
2
KENNIS (ca. 3 mrd euro)

Specifiek voor Limburg

  Krachtig doorzetten van de ontwikkelingen van de Brightlands campussen en het aansluiten van het regionale en euregionale MKB op de campussen
  Versterking van de samenwerking tussen de kenniscentra in euregionaal verband: de ontwikkeling van een euregionaal expertise centrum e-mobility in samenwerking met de automotive campus in Helmond, de Brightlands campussen, de RWTH en het automotive cluster in de regio Aken
  De ontwikkeling van Chemelot 2025 doorzetten Landelijk en regionaal
  Steun voor de campusontwikkelingen
  Het bevorderen van de samenwerking tussen de zes universiteiten en de drie academische ziekenhuizen in de Euregio
  Verhoging van de investeringen in innovatie, kennis en kunde
  Vestiging van de Einsteintelescoop in Limburg
  Geef duurzaamheid een belangrijke plek in het onderwijs
  Nieuw (datagericht) onderwijs ontwikkelen dat aansluit op de expertise van de campussen en internationale ontwikkelingen

ONDERNEMERSCHAP (ca. 0,5 mrd euro)

Specifiek Limburg
  Inspelen op de circulaire economie, in het bijzonder de verbinding met materialen en agro-food
  Versnellen van de energietransitie van fossiele brandstoffen naar zonne- en windenergie ook op de grote bedrijventerreinen
  Versnellingstafels in geheel Limburg
  Ondernemers pakken een duidelijke rol in de triple helix-organisaties en staan borg voor een stevige vermenigvuldigingsfactor op de gemeenschapsgelden
  Innovatiekracht van het mkb op een hoger plan brengen via een gezamenlijke inspanning. Genereer extra regionale organisatiekracht in de triple helix gericht op het vergroten van de praktische toepasbaarheid van het ecosysteem voor het mkb dat wil innoveren en groeien

Landelijk en regionaal
  Help jonge ondernemers met passende financiering en goede begeleiding door de “valley of death“
  Zet in op een krachtige energietransitie met regionale componenten. Zoals de renovatie van woningen naar energie neutrale woningen
  Effectief Europa, krachtige samenwerking en open toegang tot internationale markten