LIOF ondersteunt Heerlense start-up Q-Sense met een lening

Met de lening van LBDF (Limburg Business Development Fonds) wordt Q-Sense in de gelegenheid gesteld werkende prototypes te ontwikkelen. Bij de ontwikkeling en implementatie van de Q Sense Engine (al vanaf komend schooljaar kunnen scholen deelnemen aan proefprojecten) wordt gebruik gemaakt van een netwerk van regionale scholen, software ontwikkelaars en communicatiebedrijven. Zo worden voor de ontwikkeling experts ingehuurd vanuit BISS, de Open Universiteit, Universiteit Maastricht en Hogeschool Zuyd. Daarmee wordt de positie van de regionale kennisindustrie versterkt. Q-Sense is gevestigd op de Brightlands Smart Services Campus te Heerlen (naast BISS). Over de hoogte van de lening doet LBDF geen uitspraken.

Scholen zoeken naar intelligente digitale tools waarmee zij hun onderwijs meer gepersonaliseerd kunnen inrichten, uitvoeren en monitoren. Er bestaat ervaring met digitale leermiddelen maar hierbij gaat het vooral om ‘remediërend’ leren en om de cognitieve aspecten van het leren. Andere compe- tenties en sociaal-interactieve elementen komen minder aan bod. Gevraagd wordt om betaalbare en schaalbare oplossingen en deze vraag speelt niet alleen in het onderwijs maar ook binnen bedrijfs- /beroepsopleidingen.

Het Q-Sense platform werkt als volgt: de leeractiviteiten van een leerling worden vertaald in leerob- jecten en geplaatst in Q-playlists, afgestemd op het profiel van de leerling. Bij alle activiteiten wor- den data verzameld over het gedrag van de leerling: kennisontwikkeling, motivatie en skills. Deze data worden vergeleken met data van andere leerlingen. Op basis van deze ‘big data’ analyseert Q- Sense hoe het leren verloopt en geeft het systeem suggesties voor aanpassing van het leren. Dit ge- beurt op basis van ‘live analysis’.

Het Q-Sense platform biedt het onderwijs ook een tool waarmee het lerarentekort en de hoge werk- druk kunnen worden gecompenseerd. Dit komt omdat leraren worden ‘ontlast’ bij uitvoering, nakij- ken en rapporteren over het schoolwerk. De data worden gekoppeld met de schoolsystemen en er is coaching voor leraren en hun management bij het effectief gebruik maken van data bij leren en het organiseren van leren.