LVR: Hoe groot is economische schade door broddelwerk Rijkswaterstaat bij tunnels A73?

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900
6040 AX Roermond

Geacht College,

De LVR-fractie heeft al vele malen aandacht gevraagd en vragen gesteld over de onkunde van Rijkswaterstaat mbt het storingsvrij houden van de beide tunnels op de A73. De LVR- fractie heeft sedert vrijdag jl nog meer de indruk gekregen dat Rijkswaterstaat alle niet geplande tunnelsluitingen bagatelliseert en absoluut de gevolgen van de sluitingen onderschat.

Ook de reactie van de woordvoerder van RWS die lachend na 3 1/2 uur de mededeling doet dat er nog geen zicht op een oplossing was terwijl 30 minuten later de tunnels eindelijk weer opengingen. Dit geeft niet de indruk dat RWS de ernst van tunnelsluitingen en de gevolgen daarvan ook maar enigsinds begrijpt of acties hiertegen onderneemt.

Daarnaast hebben, naar de mening van de LVR, de maandelijkse tunnelsluitingen voor onderhoud nog nooit bewezen dat technische storingen worden voorkomen.
Het is voor de LVR-fractie daarom duidelijk dat de tijd voorbij is dat het College van B&W en/of ambtelijk Roermond met ambtenaren van RWS blijven overleggen.

Er moet nu worden opgeschaald en de Minister van Verkeer en Waterstaat dient rechtstreeks te worden aangesproken.
Vandaar dat de LVR-fractie onderstaande vragen stelt conform art 43 van het Reglement van Orde.

ALGEMENE VRAGEN

1) Wanneer heeft het laatste periodieke overleg van het College van B&W met de directie van RWS plaatsgevonden?
2) Is tijdens dat overleg het storingsvrij houden van beide tunnels besproken?
Zo ja met welk resultaat?

Zo neen, waarom niet besproken?
3) Is het College van B&W bereid om aan RWS te vragen in de toekomst af te zien van de maandelijkse sluitingen omdat niet is aangetoond dat die (periodieke) sluitingen een voordeel oplevert in het storingsvrij houden van de installaties?
4)Wanneer heeft het laatste maandelijkse onderhoud aan de tunnels door RWS plaatsgevonden?
5) Is er volgens het College van B&W een causaal verband tussen maandelijks onderhoud en de technische storingen?
6) Hoe vaak heeft het College van B&W met RWS besproken om bij technische storingen ervoor te zorgen dat RWS NIET BEIDE tunnels sluit?
Waarom is dat nog steeds niet gelukt?
7) Weet het College van B&W hoeveel economische schade aan Roermond en/of Midden- Limburg wordt toegebracht door het broddelwerk van RWS?
8) Is het College van B&W bereid om eventueel samen met andere Midden Limburgse gemeenten hiertoe een onderzoek in te stellen?
9) Is het college van B&W bereid om RWS aansprakelijk te stellen voor dit broddelwerk? 10) Is het College van B&W bereid om aan RWS een feitenrelaas te vragen over de afgelopen week?