Meer bedrijven met bedrijfsopleidingen

De toename komt vooral voor rekening van kleine en middelgrote bedrijven. Bij dit midden- en kleinbedrijf gaan mannen meer op cursus dan vrouwen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit het Onderzoek Bedrijfsopleidingen.

Met 82 procent bleef het aandeel kleine bedrijven dat in 2015 bedrijfsopleidingen aanbood – ondanks de toename – wel nog duidelijk achter bij dat van middelgrote en grote bedrijven (respectievelijk 95 en 98 procent). Bij bedrijfsopleidingen gaat het in verreweg de meeste gevallen om cursussen. Andere vormen zijn bijvoorbeeld begeleide training op de werkplek of bezoek aan conferenties, workshops, lezingen en seminars.

Beduidend minder vrouwen op cursus in midden- en kleinbedrijf
In 2015 nam per bedrijf iets minder dan de helft (47 procent) van de werknemers deel aan een cursus. Daarbij nemen vrouwen minder vaak deel aan cursussen dan mannen: 39 tegenover 58 procent. Dit verschil is het grootst bij kleine bedrijven. Hier volgde 38 procent van de vrouwen een cursus, tegen 58 procent van de mannen. Met het toenemen van de bedrijfsomvang neemt dit verschil echter af. Terwijl het aandeel mannen nagenoeg gelijk blijft, stijgt het percentage vrouwen dat aan cursussen deelneemt naarmate het bedrijf meer werknemers telt. Binnen grote bedrijven – van 250 of meer medewerkers – gaan vrouwen evenveel op cursus als hun mannelijke collega’s (beide 56 procent).

Cursuskosten
Bedrijven gaven in 2015 gemiddeld per cursusdeelnemer 1,1 duizend euro uit. Bij bedrijven in de delfstoffenwinning waren de deelnamekosten per cursist veruit het hoogst, gemiddeld 2,4 duizend euro. Ook bedrijven in de financiële dienstverlening gaven per cursusdeelnemer bovengemiddeld veel uit (1,9 duizend euro). Dat is flink meer dan in de horeca, waar deze kosten gemiddeld 700 euro per bedrijf bedroegen. Twee andere sectoren waar bedrijven hier minder dan gemiddeld aan spendeerden, zijn de transport- en de bouwsector.