Meer winst voor SnowWorld Landgraaf en Zoetermeer, omzet daalt iets

Hieronder het persbericht

Winst SnowWorld stijgt 32% tot € 2,3 miljoen

SnowWorld betaalt eerste dividend (€ 0,18 p.a.)

Kernpunten 2014/2015:

–  Sterke stijging van operationele nettowinst van € 1,8 naar € 2,3 miljoen
–  Toename van nettowinst per aandeel van € 0,68 naar € 0,79.
–  Omzet € 25,4 miljoen, vrijwel gelijk aan vorig boekjaar (€ 25,8 miljoen)
–  Eigen vermogen aanzienlijk versterkt tot € 10,4 miljoen (+39,2%)
–  Rentedragende schulden (exclusief renteswap) dalen met 9,4% tot € 36,0 miljoen
–  SnowWorld stelt eerste dividend voor in haar historie (€ 0,18 per aandeel)
–  Verkrijging bouwvergunning verlenging derde baan in Zoetermeer
–  Ontwikkelingen in Parijs en Barcelona wachten op afwikkeling van de bestemmingsplan procedures
–  Vooruitzichten 2015/2016: SnowWorld verwacht verdere winststijging

Sterke resultaatsverbetering in 2014/2015: nettowinst +31,6%

SnowWorld heeft in het boekjaar 2014/2015 bij een vrijwel gelijkblijvende omzet (€ 25,4 miljoen tegen € 25,8 miljoen vorig jaar) een aanzienlijke resultaatsverbetering weten te realiseren. De EBITDA nam met 3,2% toe tot € 8,5 miljoen en de EBIT kwam 6,6% hoger uit op € 5,1 miljoen. Het nettoresultaat verzesvoudigde van € 386.000 tot € 2,3 miljoen. Ook indien wordt gecorrigeerd voor de kosten van de beursgang die in 2013/2014 het resultaat drukten, is er sprake van een aanzienlijke verbetering. De operationele nettowinst steeg met 31,6% van € 1,8 miljoen tot ruim € 2,3 miljoen.

Op omzetniveau kon de afname van het aantal verkochte pistetickets vrijwel geheel worden gecompenseerd door prijsstijgingen en een verbetering van de productmix. De resultaatsverbetering is onder meer te danken aan lagere personeelskosten en een afname van de marketingkosten. Het feit dat de EBIT harder toenam dan de EBITDA is terug te voeren op de gedaalde afschrijvingslasten.

Sterke toename eigen vermogen en afname schuldpositie

Door de sterke operationele resultaten en daarmee samenhangende kasstroom is de financiële positie van SnowWorld sterk verbeterd. Het groepsvermogen nam met 39,2% toe tot € 10,4 miljoen. Dat leverde ook een aanzienlijk betere solvabiliteit op. Het garantiekapitaal in percentage van het balanstotaal is gestegen van 15,4% naar 20,2%. De rentedragende schulden zijn met € 3,4 miljoen gedaald tot € 36,0 miljoen (exclusief renteswap).

Groei winst per aandeel van € 0,68 naar € 0,79

De operationele nettowinst per aandeel komt voor 2014/2015 uit op € 0,79, een toename van 16,2% ten opzichte van de € 0,68 over het voorgaande boekjaar. Deze stijging kwam tot stand ondanks de omstandigheid dat het gemiddeld aantal uitstaande aandelen steeg van 2.587.265 tot 2.937.523. De operationele kasstroom per aandeel kwam uit op € 1,93 en het eigen vermogen per aandeel nam toe van € 3,20 tot € 3,55.

Keuzedividend: € 0,18 in contanten of 1:35 stockdividend

De combinatie van verbeterde resultaten en versterking van de financiële positie bieden de mogelijkheid om voor het eerst in het beursgenoteerde bestaan van SnowWorld een dividend uit te keren. Aan de op 11 maart 2016 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld een keuzedividend van € 0,18 per aandeel uit te keren. Dit voorgestelde dividend impliceert een pay-out percentage van 22,8%.

Aan aandeelhouders wordt de keuze geboden om dit dividend in contanten of in aandelen te ontvangen. De keuze is daarbij tussen € 0,18 contant of 1 nieuw aandeel op 35 bestaande aandelen. Grootaandeelhouders gezamenlijk houdende 88% van de aandelen hebben al aangegeven voor het stockdividend te zullen opteren. Het dividendbeleid van SnowWorld voorziet op termijn in een pay-out (uitkeringspercentage) van 30 tot 50 %. Het voornemen is om volgend jaar het pay-out percentage te verhogen.

Strategische groei: toestemming derde baan Zoetermeer

De groeistrategie van SnowWorld rust op twee pijlers: verbetering/uitbreiding van de bestaande faciliteiten en de toevoeging van nieuwe vestigingen. In het kader van de eerste strategische pijler is SnowWorld verheugd dat het College van Burgemeester en Wethouders van Zoetermeer in september 2015 de omgevingsvergunning heeft verleend die de realisatie van de verlenging van de bestaande derde baan van SnowWorld Zoetermeer mogelijk maakt. Hiernaast heeft SnowWorld in het verslagjaar fors geïnvesteerd in de locatie Zoetermeer. De ‘look and feel’ van de healthclub is geheel vernieuwd, er is een nieuw buitenterras van +/- 700 m2 gerealiseerd aan de voorzijde van het gebouw en er is besloten om de, bijna 20 jaar oude, koelinstallatie in zijn geheel te gaan vervangen. Deze investering zal bijdrage aan een verdere vermindering van het energieverbruik.

In Landgraaf werkt SnowWorld samen met de gemeente aan de uitwerking van een haalbaarheidsstudie voor de verdere ontwikkeling van de Wilhelminaberg. Onderdeel van deze studie is ook het plan om het dak van SnowWorld Landgraaf te voorzien van zonnepanelen.

Met betrekking tot de tweede pijler van de strategie van SnowWorld, het creëren van extra aandeelhouderswaarde door het toevoegen van nieuwe vestigingen, is in het verslag jaar beperkte voortgang geboekt. Zowel in Barcelona als Parijs zijn de bestemmingsplan procedures op dit moment vertraagd in verband met verkiezingen.

Vooruitzichten: verdere winstverbetering in 2015/2016

Wij zijn positief gestemd over het boekjaar 2015/2016. Wij verwachten dat de gevolgen van de moeilijke economische omstandigheden voor SnowWorld achter ons liggen. Een sterke focus op beheersing van personeels- en marketingkosten, lagere afschrijvingen en rentelasten, vormen een stevig fundament onder de verwachte resultaatontwikkeling in 2015/2016. Op basis van de huidige ontwikkeling verwacht de directie van SnowWorld in 2015/2016 een verdere winstverbetering te realiseren.

Op onze corporate website kunt u, het tegelijk met dit persbericht gepubliceerde jaarverslag 2014/2015 raadplegen voor nadere toelichtingen en uitgebreide financiële gegevens.

 

Profiel SnowWorld

SnowWorld N.V. is een in Zoetermeer gevestigde beursgenoteerde vennootschap. SnowWorld is met haar twee indoor skiresorts in Nederland, wereldwijd één van de leidende ondernemingen in deze industrie. SnowWorld heeft sinds haar oprichting in 1996 door de heer J.H.M. Hendriks een snelle groei doorgemaakt. In verband met de strategie van SnowWorld om het bewezen succesvolle concept verder in Europa te kunnen uitrollen heeft SnowWorld in 2013 de stap naar de beurs gemaakt.