Woningcorporatie Woongoed 2-Duizend in Reuver heeft een herstelplan opgesteld. Een onderzoek, uitgevoerd door het organisatiebureau BMC, wees uit dat op een breed front verbetering binnen de organisatie noodzakelijk is. Dit onderzoek werd uitgevoerd nadat de organisatie al eerder onder verscherpt toezicht was gesteld door de Autoriteit Woningcorporaties.

Binnen de woningcorporatie, die 5.500 woning in Midden-Limburg in beheer heeft, bleek onder meer een angstcultuur te heersen die leidde tot een hoog ziekteverzuim. Zo is algemeen directeur José Wiebes al langdurig ziek. Ton Mans, voormalig bestuurder van ZOwonen in Sittard, is benoemd tot interim-bestuurder. Tevens draagt Ria Oomen na zes jaar haar taak als voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) over aan Giel van Dijk.

Woongoed 2-Duizend was eind 2016 al onder ‘Bijzonder Beheer’ geplaatst, waardoor het aangaan van investeringen en de financiering daarvan onderworpen was aan voorafgaande goedkeuring. Het door de RvC opgestelde herstelplan spitst zich toe op een aantal onderwerpen zoals het vernieuwen van de directie en het verbeteren van het interne toezicht. Hetzelfde geldt voor de algehele dienstverlening dat naar een acceptabel niveau opgeschroefd dient te worden. Ook zijn maatregelen nodig die ertoe moeten leiden dat het vertrouwen onder het personeel in de organisatie weer toeneemt. Mede daarom is 2-Duizend verplicht om de OR nieuw leven in te blazen.

Indien voor de zomer niet duidelijk is of deze interne reorganisatie voldoende perspectief heeft, zal een samenwerking of fusie met een grote zusterorganisatie in de regio worden onderzocht. Woongoed 2-Duizend heeft echter de ambitie om de zaken medio 2019 weer op orde te hebben.