OML (Ontwikkelingsmaatschappij Midden Limburg) zoekt een Commissaris

De geschikte kandidaat heeft kennis/ervaring van het openbaar bestuur en/of ondernemerservaring in de private sector.

De vennootschap:

Onze opdrachtgever, OML BV (Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg), is gevestigd te Roermond en heeft als doel: het leveren van een bijdrage aan de economische ontwikkeling ten behoeve van de leefbaarheid in Midden-Limburg. De toegevoegde waarde van OML zit in het creëren van een goed huisvestingsklimaat voor bedrijven en hun omgeving. Zij tracht het omschreven doel te realiseren door:

 • Het beheren en vitaal houden van werklocaties
 • Het beschikken over en uitgeven/inzetten van grondposities
 • Het ontwikkelen van gebieds- en locatieconcepten
 • Het voeren van acquisitie
 • Het verstrekken van advies en ondersteunende diensten

De vennootschap wordt (statutair) bestuurd door de Directeur. Deze wordt, op voordracht van de Raad van Commissarissen, benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De aandeelhouders zijn 5 Gemeenten in Midden-Limburg: Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond.

De organisatie:

OML is een kleine professionele organisatie  (5 medewerkers), die in ruim 10 jaar tijd expertise heeft opgebouwd in een breed scala van werkzaamheden op het terrein van gebiedsontwikkeling, inclusief aan- en verkoop van gronden. Voor specialistische uitvoeringswerkzaamheden en ondersteunende diensten wordt gebruik gemaakt van externen.

Het ontwikkelen, beheren en herstructureren van bedrijfsterreinen is de belangrijkste taakstelling van OML. In de combinatie van deze taken-, samen met haar dienstverlening naar de overheid, ligt de kracht van de aanpak van OML. Haar onderscheidend vermogen is gelegen in de integrale en gecoördineerde benadering van vraag en aanbod op boven-lokaal niveau vanuit een regionaal beleidsperspectief.

De missie van OML is, dat de organisatie hét aanspreekpunt en servicecentrum wil zijn voor het bedrijfsleven in de regio, wanneer het gaat om bedrijfshuisvesting in de brede zin van het woord. Klanten kunnen rekenen op slagvaardigheid en maatwerk.

De functie:

Als lid van de raad van commissarissen heeft u tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en staat u het bestuur met raad ter zijde. U verricht deze taak in een collectieve verantwoordelijk met uw medecommissarissen. Elke commissaris is daarom in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.

 

Profiel van de geschikte kandidaat:

Van alle leden van de raad van commissarissen mag verwacht worden dat hij/zij:

 • een globaal beeld hebben van de economische structuur en positie van de regio;
 • zich  actief oriënteren  op  de  economische  ontwikkelingskansen  van de regio;
 • affiniteit hebben  met de  doelstelling en  missie  van  OML ;
 • zich  sterker laten  leiden  door regionale  dan  door locale belangen;
 • beschikken over een werk-­‐ en denkniveau dat past bij de taakstelling van de raad;
 • in staat zijn om naast de reguliere vergaderingen het toezicht en de adviesfunctie daadwerkelijk uit te oefenen in die omvang als op enig moment in het belang van de vennootschap noodzakelijk is;
 • op basis van kennis en ervaring uit een bestuurlijke praktijk, het beleid en de strategie van de directie en de bedrijfsresultaten op hoofdlijnen kunnen beoordelen, rekening houdend met omgevingsfactoren en de financiële en organisatorische capaciteit van de onderneming;
 • globale  kwaliteitsnormen  kunnen  aanleggen  over geleverde  goederen  en diensten;
 • oog hebben  voor het maatschappelijk  karakter van  de  bedrijfsdoelstelling en  de  publieke  status van de  aandeelhouders;
 • in staat zijn om vanuit een goede rolopvatting op een constructieve en efficiënte wijze met elkaar van gedachten te wisselen over vraagstukken die tot de competentie van de raad behoren en door een kritische basisinstelling met gezag tegenspel kunnen bieden aan de bestuurder en durven in te grijpen indien dat nodig is;
 • integer en onafhankelijk zijn, in staat zijn direct en eerlijk een eigen mening te geven, staan voor hun functie ook in moeilijke situaties en zo nodig bereid zijn tot het nemen van impopulaire maatregelen;
 • binding hebben met de regio Midden-Limburg.

Van individuele leden van de raad van commissarissen mag verwacht worden dat zij beschikken over een combinatie van onderstaande kwaliteitseisen en wel op een wijze dat de voltallige raad alle eisen in voldoende mate afdekt. Aldus wordt in algemeenheid van een lid verwacht dat hij of zij:

1.     de functie binnen de raad op een adequate wijze kan vervullen, onder andere door een natuurlijk overwicht, uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, bestuurlijke ervaring, gevoel voor belangentegenstellingen; consensusgerichtheid, motiverend en bindend optreden, aanspreekpunt te zijn;

2.     de financieel-­‐economische informatie die volgens afgesproken formats wordt aangeleverd kan doorgronden en beoordelen vanuit bedrijfseconomische inzichten en conclusies kan vertalen in adviezen aan de directie, dit alles tegen de achtergrond van het ondernemingsplan en het jaarplan;

3.     investeringsbeslissingen kan beoordelen in het licht van strategie, financiering en risico’s;

4.     zicht heeft op organisatie-­‐ en managementvraagstukken en de directie hierover kan adviseren;

5.     kennis en ervaring heeft ten aanzien van de diverse bedrijfsprocessen, zowel primaire als ondersteunende, en de gang van zaken binnen OML kan beoordelen;

6.     visie heeft op de regionale economische ontwikkeling in relatie tot macro-­‐economische trends, overheidsbeleid, activiteiten van marktpartijen; Vorenstaande vooral bezien  van  uit  het ontwikkelaars  principe;

7.     inzicht in juridische vraagstukken (toepassing wet en regelgeving, contractvorming, procesrecht) en vraagstukken van corporate governance;

8.     ervaring met communicatievraagstukken, public relations, marketing;

Reageren:

Interesse in deze vacature? Reageer per email met motivatiebrief en uitgebreid CV naar: Hoenen Recruitment Services BV, Willem II Singel 74, 6041 HV Roermond met als emailadres info@hoenen.nl. Heeft u vragen over de vacature? Neem gerust contact op met de heer N. Hoenen: 0475-338439.