Woningcorporatie Woongoed 2-Duizend denkt dat er een reëel perspectief is op het realiseren van de verbeteracties uit het herstelplan dat de corporatie in april presenteerde. Woongoed 2-Duizend was eerder door de externe toezichthouders AW (Autoriteit Wonen) en WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) onder verscherpt beheer gesteld. Dit naar aanleiding van een onderzoek uitgevoerd door het organisatiebureau BMC waaruit naar voren kwam dat op een breed front verbetering binnen de organisatie noodzakelijk was. Zo bleek er onder meer een angstcultuur te heersen die leidde tot een hoog ziekteverzuim.

Het in april gepresenteerde herstelplan spitste zich toe op een aantal onderwerpen zoals het vernieuwen van de directie en het verbeteren van het interne toezicht. Hetzelfde geldt voor de algehele dienstverlening die naar een acceptabel niveau opgeschroefd dient te worden. Verder werd er gewezen op maatregelen die ertoe moeten leiden dat het vertrouwen onder het personeel in de organisatie weer toeneemt.

Afgelopen weken werd bekeken of deze interne reorganisatie voldoende perspectief had, of dat moest worden gezocht naar een fusiepartner. Daartoe werd een toetsingskader opgesteld op basis waarvan waarnemend bestuurder Ton Mans voor 1 juli een keuze diende te maken voor de oplossingsrichting: doorstart of fusie. De corporatie laat nu weten dat ze een reëel perspectief ziet in het realiseren van de verbeteracties uit het herstelplan. Daarom is er gekozen voor een doorstart. Woongoed 2-Duizend, dat 5.500 woningen in Midden-Limburg in beheer heeft, verwacht het door AW en WSW opgelegde Verscherpt Toezicht en Bijzonder Beheer uiterlijk 1 juli 2019 opgeheven te hebben.