Oproep tot naleving CAO bij Koekjes Royale leidt tot ontslag op staande voet

Mag een werknemer andere personeelsleden wijzen op niet-naleving van de CAO door de werkgever. Mag een werknemer in de pauzes personeel vragen of ze een PersoneelsVertegenwoordiging in het leven willen roepen?

Ook als de werkgever de werknemer nadrukkelijk verboden heeft – kort gezegd – daarvoor in het geweer te komen en hem geheimhouding heeft opgelegd?

Het antwoord van kantonrechter Otto in Maastricht is glashelder: Ja dat mag.

Hij zegt het zelf zo:

“Het feit dat de werknemer  (wellicht in weerwil van het verbod van [naam leidinggevende] ) de werknemers van Koekjes Royale heeft gewezen op het niet-nakomen van de cao, kan een teleurstellende ervaring voor Koekjes Royale geweest zijn. In redelijkheid mag evenwel verwacht worden dat Koekjes Royale hier op een zakelijke wijze mee om gaat aangezien de werknemer in wezen niets laakbaars gedaan heeft”

En: “Niet valt in te zien waarom een werknemer zijn collega’s er niet op zou mogen wijzen dat de werkgever (mogelijkerwijs) de cao niet naleeft. Wellicht dat dit inderdaad, zoals Koekjes Royale stelt, tot onrust op de werkvloer leidt, maar eventuele onrust zou gemakkelijk kunnen worden weggenomen als de werkgever vervolgens open kaart speelt en de werknemers erop wijst dat een en ander nog onderzocht wordt. De kantonrechter begrijpt dat [naam leidinggevende] de werknemers van Koekjes Royale vervolgens inderdaad op die wijze heeft geïnformeerd en daarbij ook heeft uitgelegd dat hij eerst recent op de hoogte was van het feit dat de arbeidsovereenkomsten van enkele werknemers afwijken van de cao.”

Koekjes Royale hield zich bij het ontslag op staande voet overigens niet aan de regel dat dat ontslag ‘onverwijld’ moet plaatsvinden. Ook andere aangevoerde ontslaggronden en -redenen (onder meer verstoorde arbeidsverhouding) worden de rechter niet gehonoreerd.

De medewerker heeft recht op doorbetaling van zijn salaris en moet van de rechter weer aan de slag kunnen bij Koekjes Royale.