Vanaf 14 mei kan er door landbouwers, kennisleveranciers en samenwerkingsverbanden subsidie worden aangevraagd voor innovaties en investeringen in de landbouw. Dat is mogelijk via het Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020 Limburg (POP3).

Activiteiten en projecten die onder de landbouwparagrafen van POP3 vallen dragen bij aan gestelde doelen van het provinciale land- en tuinbouwbeleid. Het gaat bijvoorbeeld om trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties, samenwerking rondom innovaties en fysieke investeringen voor duurzame innovaties (speciaal gericht op emissiereductie naar grondwater).

Bij activiteiten als trainingen, workshops, coaching en demonstraties staat kennisuitwisseling centraal. Doel is om groepen van landbouwers te informeren over nieuwe kennis en innovaties in de landbouw die leiden tot toepassing ervan en bijdragen aan de verduurzaming van de sector. Dat betreft met name technische innovatie, productinnovatie, procesinnovatie, organisatie-innovatie, innovatie in businessconcepten en uiteindelijk in systeeminnovatie.

Diverse thema’s kunnen gedurende de kennisuitwisseling of de samenwerking rondom innovaties aan bod komen. Zoals: een strategie voor kostenreductie, een meerwaardestrategie, nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen, meerwaarde-creatie, beheersing van productierisico’s, ketenposities, grondstofgebruik, gesloten kringloop, klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, diergezondheid, dierwelzijn en biodiversiteit. Bij emissiereductie naar grondwater wordt de nadruk gelegd op investeringen ten behoeve van precisielandbouw, voorkomen van erfafspoeling, mechanische onkruidbestrijding en niet-kerend ploegen.

Subsidieaanvragen dienen medio juni binnen te zijn.