Provincie stelt 2 miljoen euro ter beschikking voor toeristische ondernemers

Enerzijds doet de Provincie dat om hun ondernemerschap te versterken en anderzijds met het maken van goede bedrijfsplannen. Voor beiden is provinciaal geld beschikbaar, in totaal 2 miljoen euro.

Toerisme is een belangrijke economische motor van Limburg. Het is een sector waar jaarlijks miljarden euro’s worden omgezet en waarin bijna 40.000 mensen hun brood verdienen. “Vanwege dat grote economische belang gaat de Provincie de ondernemers een handje helpen”, zegt gedeputeerde Eric Geurts van Toerisme. “We doen dat met een programma dat met input van de ondernemers zelf is gemaakt.”

Twee subsidieregelingen
Aan het actieplan ‘Versterken ondernemerschap’ zijn financiële middelen verbonden. Een deel van deze middelen zijn bestemd voor de uitvoering van twee subsidieregelingen, die vanaf begin juli in werking treden. De eerste subsidieregeling, ‘Stimuleren investeren in de toekomst door toeristische ondernemers’, zet in op het versterken van de kwaliteit van de toeristische ondernemingen in Limburg. Terwijl de andere regeling, ‘Versterken kwaliteit toeristisch aanbod’, inzet op versterken van het toeristische aanbod in de Provincie.

De eerste regeling kan worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in de kansrijke toekomstige ontwikkelingen van het bedrijf of, als de ondernemer al weet welke kant hij op wil met zijn bedrijf, daarvoor een ondernemingsplan of (onderdelen van een) marketingplan op te stellen. Dit met behulp van inzet van externe deskundigen, studenten uit het hoger onderwijs, of bijvoorbeeld het volgen van een cursus/training. Van de hieraan verbonden kosten wordt 75% gesubsidieerd met een maximaal bedrag van 2.500 euro.

Bij de tweede subsidieregeling kunnen samenwerkingspartners, waaronder in ieder geval één onderneming uit de toeristische sector, subsidie krijgen voor het opstellen van een businesscase (maximaal 5.000 euro) voor een nieuwe Product-Markt-Partner-Combinatie of voor het daadwerkelijk realiseren daarvan (maximaal 50.000 euro). Ook bij deze regelingen investeren ondernemers zelf en is samenwerking nodig, waarbij een koppeling wordt gelegd tussen ofwel dag- met verblijfsrecreatie, ofwel de toeristische sector met één of meer andere sectoren.

Vanaf begin juli kunnen ondernemers daadwerkelijk een subsidie aanvragen. Dan worden de regelingen gepubliceerd worden in het Provinciaal Blad en op de website van de Provincie, www.limburg.nl.