De PvdA-fractie Maastricht blijft het onwenselijk vinden dat er mogelijk een hotel gevestigd wordt in het gebouw van Kumulus in Sint Maartenspoort. De fractie heeft daarom om opheldering gevraagd aan het college van burgemeester en wethouders over het haalbaarheidsonderzoek dat gedaan wordt ten behoove van het hotel. De deadline is al twee keer verschoven en liep af op 14 februari jl. Hierna is -volgens de PvdA- de gemeenteraad niet meer geïnformeerd.

Hieronder de tekst van de brief met schriftelijke vragen aan het college.

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht
Van: PvdA – gemeenteraadsfractie Maastricht
Betreft: Vragen ex artikel 48 RvO inzake Kumulus Sint Maartenspoort
Datum: 09-03-2018

Geacht college,

Op 30 november 2017 heeft u de gemeenteraad geïnformeerd dat de termijn voor het haalbaarheidsonderzoek naar een mogelijk hotelinitiatief voor de tweede keer verlengd werd tot 14 februari. Wij hebben sindsdien niets meer van u vernomen over het haalbaarheidsonderzoek.

Wij zijn nog steeds van mening dat een hotel in het gebouw van Kumulus en Hogeschool Zuyd onwenselijk is. Het gebouw moet naar onze mening een maatschappelijke functie blijven houden waarin de huidige gebruikers Kumulus, de basisschool, de kinderopvang en conservatorium samen met andere maatschappelijke organisaties een plek krijgen.

Wij hebben hierover de volgende vragen:
1. Wat is de stand van zaken m.b.t. het haalbaarheidsonderzoek? En waarom is er nog geen uitsluitsel over het haalbaarheidsonderzoek?
2. Wat is de oorzaak dat het haalbaarheidsonderzoek nog niet afgerond is? Heeft dit te maken met de invulling van het gebouw door het hotelinitiatief of komt dit doordat de verhuizingen niet haalbaar dan wel niet wenselijk blijken?
3. Op welk moment hakt u de knoop door dat een hotel in het gebouw van Kumulus niet haalbaar is? En waarom bent u nog steeds niet tot deze conclusie gekomen?
4. Kan de gemeente onder de intentieverklaring uit bij verstrijken van de 1e, 2e of 3e deadline? Zo ja, onder welke voorwaarden? Zo nee, waarom niet?

met vriendelijke groet,
namens de PvdA-fractie Maastricht,

Antoine van Lune