Rechter geeft ontslagen bewaker drie extra maandsalarissen (ontslag na klus bij Versace)

Dat blijkt uit een recente uitspraak. De man werkte als bewaker voor het bedrijf waarvan van de naam alleen het onderdeel Security is weergegeven door de rechtbank. Ook de plaatsnaam ontbreekt. De man werkte sinds zeven weken via een contract voor onbepaalde tijd op basis van een nul-urencontract op oproep-basis. Hij werkte minimaal twee dagen per week tegen € 11,65 per uur.

Op 22 oktober kreeg zijn werkgever de mail met de volgende inhoud:

“Ik had een korte evaluatie met Versace Roermond (ktr: de opdrachtgever),

Ze willen het volgende van ons security:

 • Meet en greet, altijd klanten begroeten.
 • Security moet zich alleen met veiligheid bewaren bezighouden en niet met verkoop.
 • Tevens moeten wij altijd erop letten dat wij het apparaatje om de alarmkettingen af te halen tijdens de pauze weer afgeven anders kunnen ze niets deactiveren.
 • Afstand houden van personeel en niet te amicaal . (…)”

Passief

Vier dagen later wordt hij ontslagen door het bewakingsbedrijf, vanwege onder meer deze redenen:

Vanaf vandaag 26 oktober 2015 beëindigen wij per direct jouw 0 uur contract
U bent ontslagen op staande voet wegens disfunctioneren :

 • Gebrek aan discipline op werkvloer.
 • Vaker te laat komen
 • Bijna ieder weekend rond 17:30 uur vraagt om naar huis te gaan
 • taken worden niet goed uitgevoerd
 • het werk is vaak niet op tijd af
 • werknemer is passief, ipv. pro-actief
 • werknemer ‘loopt de kantjes eraf’
 • Opdrachtgever wil werknemer per direct niet meer zien i.v.m. zijn niet professioneel gedrag.
 • Veel klachten van opdrachtgever en zijn personeel.”

De rechter is het niet met de motivering van het ontslag eens. Met name moet de argumentatie uitgebreider.

Uit de uitspraak (hier de volledige versie): 

De kantonrechter overweegt dat voor een ontslag op staande voet strenge formele en inhoudelijke eisen gelden, vanwege het ontbreken van ontslagbescherming. Een van die (formele) eisen is dat de (onverwijlde) mededeling van de dringende reden de werknemer in staat moet stellen zijn standpunt met betrekking tot het ontslag te bepalen. De medegedeelde reden fixeert in beginsel de ontslagreden en bepaalt de bewijslast van de werkgever. In dat licht is de kantonrechter van oordeel dat uit de e-mail van 26 oktober 2015 onvoldoende blijkt welke gedragingen van [verzoeker] aan het ontslag op staande voet ten grondslag liggen. De verwijten zijn niet concreet maar algemeen geformuleerd. [verweerder] verzuimt bijvoorbeeld om aan te geven waaruit het gebrek aan discipline op de werkvloer blijkt, op welke dagen [verzoeker] te laat zou zijn gekomen en waaruit zijn passiviteit zou blijken, nog daargelaten de vraag of dergelijke gedragingen een dringende reden voor ontslag op staande voet opleveren.

Bovendien verdraagt de inhoud van de e-mail waarin het ontslag wordt gegeven zich niet met de inhoud van de e-mail die vier dagen eerder aan [verzoeker] is verzonden en waarvan de inhoud hiervoor onder 2.4. is weergegeven. In die e-mail wordt met geen woord gerept over gebrek aan discipline op werkvloer, te laat komen en te vroeg naar huis willen gaan, het niet goed uitvoeren van taken, et cetera, terwijl het gedragingen betreft die volgens [verweerder] gedurende langere tijd hebben plaatsgevonden.
Voorts heeft [verzoeker] de hem verweten gedragingen uitdrukkelijk en gemotiveerd betwist. In dat verband heeft [verzoeker] onweersproken gesteld dat – behoudens de korte evaluatie bij Versace – nimmer functioneringsgesprekken hebben plaatsgevonden en dat hij de door [verweerder] bij het verweerschrift overgelegde waarschuwingsbrieven van 13 en 26 oktober 2016 nooit heeft ontvangen.
Met inachtneming van het vorenstaande en het feit dat de door [verweerder] ter onderbouwing van zijn verweer overgelegde verklaringen achteraf zijn opgemaakt, door personen die allen in zekere mate ver- dan wel gebonden zijn aan [verweerder] , is de kantonrechter van oordeel dat op 26 oktober 2015 geen sprake was van een dringende reden op grond waarvan de arbeidsovereenkomst opgezegd had dienen te worden.