Rechter: Gouden handdruk (Daelzicht) kan niet hoger zijn dan maximum Wet Normering Topinkomens

Een bij zorginstelling Daelzicht weggestuurde bestuurder kan geen aanspraak maken op een gouden handdruk van 185.930 euro en daar bovenop nog een vergoeding voor niet genoten vakantiedagen (22.000 euro). Ook moet de bestuurder dulden dat Daelzicht de loonkosten ten tijde van ziekmelding  van de bestuurder verrekent met de ontslagvergoeding.

De gemaakte afspraken – waarbij Daelzicht en de bestuurder samen ten finale de vertrekregeling afspraken – zijn nietig wegens strijd met de Wet Normering Topinkomens, voor zover de afspraken de maximum-vergoeding te boven gaan. De gouden handdruk van 180.000 euro die de bestuurder al betaald heeft gekregen is die grens in dit geval.

Dat heeft de rechter in Roermond bepaald in een zaak die was aangespannen door de bestuurder:

“Het geschil tussen partijen komt vervolgens in hoofdzaak en naar de kern genomen neer op de vraag of en in hoeverre de wet normering topinkomens alsnog aan de inhoud van deze vaststellingsovereenkomst tussen partijen in de weg staat, zodat daar gedeeltelijk alsnog geen uitvoering aan gegeven zou behoeven te worden. De enkele omstandigheid dát er sprake is van een door partijen gesloten vaststellingsovereenkomst stelt de wet normering topinkomens nog niet terzijde. Weliswaar biedt artikel 7: 902 burgerlijk wetboek de mogelijkheid van afwijking van ook dwingend recht, doch dat is vervolgens niet mogelijk indien inhoud of strekking van de vaststellingsovereenkomst in strijd komt met de goede zeden of de openbare orde. Door en met de wet normering topinkomens is er dáár nu juist sprake van, aangezien die wet simpelweg geen ruimte laat en ook geen ruimte bedoelt te laten voor afwijking daarvan.”

Lees hier het integrale vonnis