Reguliere uitkering managementfee dag voor faillissement geen benadeling schuldeisers

De reguliere betaling van een maandelijkse managementfee van 4600 euro op altijd de 27e van de maand is geen benadeling van schuldeisers (pauliana) als even later op eigen verzoek het faillissement wordt uitgesproken. Zelfs niet als het besluit tot aanvraag op de 28e van de maand is genomen en het bankroet de 29e wordt uitgesproken.

Dat heeft de rechtbank Limburg bepaald in een procedure die was aangespannen door curator J.Paulissen in het faillissement van Use it Health Club bv, een fitnessbedrijf dat in Van der Valk in Urmond was gevestigd.

De rechter vat het zo samen:

Uit het vorenstaande volgt dat de maandelijkse betaling aan [gedaagden] voornoemd niet het gevolg was van overleg tussen schuldenaar en schuldeiser, maar dat deze betaling enkel te duiden is als een reguliere maandelijkse salarisbetaling en gebaseerd op eerder gemaakte afspraken. De kantonrechter gaat daarmee voorbij aan de niet onderbouwde stelling van Paulissen q.q. dat, hoewel er sprake is van een maandelijkse betaling, dit niet afdoet aan het feit dat er wel overleg over deze betaling moet zijn geweest. Uit niets blijkt dat er voor het uitkeren van de maandelijkse vergoeding vooraf overleg noodzakelijk is, te meer nu er sprake is van een maandelijks gelijk bedrag. Evenmin kan worden gesteld dat er in het onderhavige geval sprake is van samenspanning tussen schuldeiser en schuldenaar. De betaling op 27 januari 2015 van de maandelijkse managementfee kan dan ook niet als paulianeus handelen worden gekwalificeerd.