Renschdael Groep (Horst) gaat St. Annapark (Venray) nieuwe bestemming geven

De visie dient als basis voor de verdere uitwerking van de plannen en voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het St. Annapark.

De Renschdael Groep uit Horst is de partij die begin 2018 het terrein van de voormalige psychiatrische instelling wil kopen van Vincent van Gogh. In de visie beschrijft de Renschdael Groep hoe het bedrijf na de koop het St. Annapark wil gaan inrichten. De visie heeft onder meer een antwoord op de vraag welke gebouwen de Renschdael Groep wil behouden, welke wellicht worden gesloopt en waar nieuwbouw komt in het park. Een en ander is uiteraard afhankelijk van onderzoek naar de technische en bouwkundige staat en de mogelijkheden tot herbestemming. Ook beschrijft de visie hoe wegen en paden, parkeren en groen er uit gaan zien. De stedenbouwkundige en landschapsvisie is een uitwerking van het Ambitiedocument voor het St. Annapark dat in 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Positief
Het college is positief over de (gebieds)ontwikkelaar Renschdael en diens visie voor het park. Wethouder Martijn van der Putten: “De Renschdael Groep is een familiebedrijf met een rijke traditie en landelijk een gerenommeerd partner, die op verschillende locaties al aansprekende projecten heeft gerealiseerd, zowel nieuwbouw als renovatie van monumentale bestaande gebouwen. Voorbeelden van geslaagde projecten zijn onder meer te zien in Den Bosch, Boxmeer en Roermond. Hun visie voor het St. Annapark sluit goed aan bij het Ambitiedocument waarmee de raad akkoord ging. Behoud van waardevolle gebouwen en groen, de openbaarheid van het park en uitgaan van kwaliteit bij de herontwikkeling. Op enkele punten zijn er ook verschillen. Zo komen er minder woningen dan in één van de scenario’s in het Ambitiedocument worden genoemd en worden geen sociale huurwoningen gebouwd. Minder woningen juichen we alleen maar toe, gezien het planoverschot dat we hebben voor de kern Venray. Wat ons ook aanspreekt is dat de Renschdael Groep veel oog heeft voor het landschap en de historie van het terrein en niet gaat voor snel succes maar kiest voor de lange termijn. Maar het belangrijkste is misschien nog wel dat de verloedering van het park wordt gestopt en dat het prachtige gebied weer toekomst heeft. ”

In gesprek
De beoogde koper van het St. Annapark heeft eind maart raads- en commissieleden bijgepraat over de visie. Met de huidige en mogelijke toekomstige gebruikers, omwonenden en andere belanghebbenden zijn de afgelopen tijd al gesprekken gevoerd. Na de goedkeuring door het college is de visie openbaar en gaat de Renschdael Groep ook in gesprek met andere belanghebbenden. De visie ligt van juni tot en met juli ter inzage. Na de zomer start de procedure voor het bestemmingsplan, zodat de koper na januari 2018 zo snel mogelijk aan de slag kan.