Succesformule Wonen boven Winkels Maastricht te duur: NV wil stoppen

Door ontwikkelingen op de markt en de hoge onrendabele toppen adviseert de directie WbWM om de portefeuille niet verder uit te breiden en de lopende projecten stop te zetten. Dit advies is als voorlopig standpunt overgenomen door de Raad van Commissarissen (RvC) waarbij wethouder Van Grootheest heeft aangegeven dit punt in het college te willen bespreken alvorens het definitief gemeentelijk standpunt te bepalen.

De gemeente is aandeelhouder van de nv Wonen boven Winkels Maastricht (hierna WbWM). De andere twee aandeelhouders zijn woningstichting Woonpunt en de Universiteit Maastricht. De nv is door de aandeelhouders opgericht met het doel om lege etages in de binnenstad een nieuwe woonfunctie te geven. De aandeelhouders hebben in het verleden hiervoor subsidies ter beschikking gesteld welke nodig waren om de onrendabele top af te dekken. WbWM geldt in Nederland als een succesformule en heeft in veel steden navolging gevonden. Inmiddels heeft de nv 474 woningen en winkels ontwikkeld in de Maastrichtse binnenstad.

Door verder geen ontwikkelactiviteiten meer op te zetten verandert het karakter van de vennootschap van een ontwikkelorganisatie naar een beheerorganisatie. De aandacht komt te liggen op waardebehoud van het gerealiseerde vastgoed. De vraag op welke manier de overgang van WbWM naar de nieuwe toekomst het beste kan verlopen wordt maandag in de PO’s verder afgestemd met wethouder Van Grootheest en wethouder Aarts. Op basis van die nadere afstemming (die ter vergadering wordt ingebracht) wordt geadviseerd om in het college van dinsdag een standpunt te bepalen.

Naast een voorlopig standpunt over de toekomst van WbWM heeft de RvC ingestemd met de jaarrekening 2014 en decharge verleend aan de directie. Aan de gemeentelijk aandeelhouder, wethouder Aarts, wordt verzocht om schriftelijk in te stemmen met de jaarrekening en decharge te verlenen aan de RvC.