Uitkeringsgerechtigde gaat centrum Sittard en Geleen schoonhouden

Volgens de krant valt in een collegevoorstel is te lezen dat in beginsel tot tien mensen minimaal twaalf uur per week aan de slag gaan in het centrum van Sittard en Geleen. Dat kan op vrijwillige of verplichte basis gebeuren.

Het werk door uitkeringsgerechtigden zou bovenop het reguliere schoonmaakwerk in de stad komen. Het gaat om het verwijderen van zwerfafval en onkruid, het vegen van goten en het vrijmaken en vrijhouden van straatkolken. Bij sneeuw kunnen ze ook ingezet worden voor het schoonhouden van paden. Ook zijn ze aanspreekpunt voor inwoners. ‘Wanneer inwoners een bijdrage leveren aan het aantrekkelijker maken van de omgeving, is dat van meerwaarde voor de stad, haar bezoekers en inwoners. Aan inwoners met een uitkering kan een zinvolle vorm van participatie worden geboden’, stelt het college van B en W.

De gemeente beroept zich bij de proef op de Participatiewet. Gemeenten zijn onder meer verplicht uitkeringsgerechtigden te helpen bij het vinden van betaald werk. Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd als er geen perspectief is.

In de Participatiewet is vastgelegd dat bij een uitkering een tegenprestatie hoort. Wie vrijwilligerswerk kan doen, wordt tot een tegenprestatie verplicht. In de wet is ook vastgelegd dat werkzaamheden niet tot verdringing mogen leiden. Een gemeente mag bijvoorbeeld niet alle hovenierswerk aan vrijwilligers uitbesteden.

De ‘schoonmakers’ gaan aan de slag bij team Wijkbeheer. Als mensen niet komen of zich niet houden aan de opdracht, moet volgens het college ‘dit signaal worden opgepakt en worden doorgegeven vanuit Wijkbeheer naar Sociale Zaken, zodat handhavingsmaatregelen kunnen worden getroffen’. Korting op de uitkering is een van de mogelijke maatregelen.