Vaals en Gulpen-Wittem: verbijstering over heropening zinkmijn Bleyberg

Het Belgische bedrijf WalZinc uit Wavre heeft een vergunning aangevraagd voor de exploratie van delfstoffen in de voormalige zinkmijn Bleyberg in Plombières bij Voeren. Het bedrijf wil daar zink, lood, zilver en goud winnen. Daarnaast metalen zoals germanium en indium die gebruikt worden in zonnepanelen en lcd-schermen.

Ook is het bedrijf voornemens om het wingebied uit te breiden. De zinkmijn ligt niet ver van de Zuid-Limburgse grensgemeenten Vaals en Gulpen-Wittem.

Nadat eerder al de VVV Zuid-Limburg haar zorgen (ernstige bedreiging toerisme in Zuid-Limburg) heeft geuit door middel van een brandbrief aan de Belgische autoriteiten, waarin ze de plannen absurd noemt, trekken nu ook de gemeente Vaals en Gulpen-Wittem aan de bel.

De gezamenlijke colleges van burgemeester en wethouders hebben een brief gestuurd aan het bedrijf WalZink. Daarin ontraden zij de firma ten zeerste de plannen voort te zetten.

Onderstaand de tekst uit brief.

Geachte dames en heren,

De gezamenlijke colleges van burgemeester en wethouders van de samenwerkende gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals wensen graag een eerste reactie af te geven, nadat ze kennis hebben genomen van de plannen tot heropening en uitbreiding van de zinkmijn Bleyberg van de firma WalZinc.

Onze 2 Zuid-Limburgse gemeenten werken, samen met de gemeente Eijsden-Margraten, binnen het zogenaamde Lijn 50 verband nauw samen op beleidsvelden, die direct het belang van het gebied en haar inwoners raken. Het gebied van de 3 gemeenten kenmerkt zich door een uitzonderlijke landschappelijke kwaliteit en een grote schat aan cultuurhistorisch erfgoed. Niet voor niets heeft de Nederlandse regering het gebied het predikaat Nationaal Landschap toegekend en vormt het thema toerisme voor onze gemeenten een grote gezamenlijke strategische gemene deler, waarbij met name de koppeling ligt met het mooie gebied. De kracht zit vooral in de beleving van rust, ruimte, uitzicht, natuur en landschap.

Met verbijstering name wij kennis van uw voornemen om de voormalige zinkmijn in Bleyberg weer te openen en opnieuw in exploitatie te nemen en mogelijk zelfs een uitbreiding te realiseren, steeds verder in de richting van de grens met Nederland, zijnde de grens met ons gebied. Wij zijn stellig van mening dat deze plannen een ernstige bedreiging vormen voor de landschappelijke zowel als de leefkwaliteit van ons gebied. Gezien het strategische belang van toerisme in onze regio willen wij u dan ook via dit schrijven zwaar ontraden om deze plannen door te zetten, aangezien deze de belangen van ons, onze inwoners en onze toeristische bedrijven in grote mate schaden. Ons inziens zal de nieuwe industriële activiteit zowel bovengronds als ondergronds leiden tot een grove aantasting van de leefkwaliteit alsmede de toeristische belevingswaarde. Daarnaast zien wij een aantasting van de landschappelijke waarde en de natuur, in de vorm van afwatering, groundwater en geluidoverlast.

Graag sluiten wij in dit schrijven ook aan op de reactie die inmiddels via de VVV Zuid-Limburg is gegeven. Daarin wordt onder meer gememoreerd aan de economische aantasting van het toeristisch kernproduct en het ontbreken van een onderzoek naar de economische effecten aan Nederlandse zijde, naast het ontbreken van een onderzoek naar de effecten voor de inwoners van onze gemeenten (gezondheid, microklimaat etc.). Ook wordt u gewezen op de noodzaak voor een grensoverschrijdende milieu-effectrapportage alsmede de extra rekenschap die u dient af te leggen vanwege de aanwezigheid van een Natura 2000 gebied.

U zult begrijpen dat wij ons niet alleen grote zorgen maken omtrent de effecten van deze plannen maar ook stellig van mening zijn dat deze een forse aantasting betekenen voor de leefkwaliteit van onze inwoners, de belevingswaarde voor onze bezoekers en de economische kansen voor onze toeristische bedrijven. Mede omdat er naar onze mening geen sprake is van gedegen onderzoek, gezien het ontbreken van diverse aspecten, willen wij u dan ook een voortzetting ten stelligste
ontraden.

Gaarne vernemen wij uw reactie.

Burgemeester en wethouders gemeente Vaals

Burgemeester en wethouders gemeente Gulpen-Wittem