Arcus College en Leeuwenborgh willen fuseren. Voor het nieuw te vormen ROC zoekt Delfin Executives:

1 voorzitter en 2 leden voor de Raad van Toezicht

Over het nieuwe ROC
Het Fusiecollege (werktitel) is het Zuid-Limburgse Regionaal Opleidingencentrum, dat per fusiedatum ontstaat uit de fusie van Leeuwenborgh Opleidingen en het Arcus College als de formele goedkeuring door de minister wordt gegeven. De hoofdvestigingen van het Fusiecollege zijn gelegen in Heerlen, Sittard en Maastricht, daarnaast zijn er in diverse andere gemeentes in Zuid-Limburg ten behoeve van taalonderwijs kleinere leslocaties ingericht. Met bijna 14.000 studenten, ruim 100 opleidingen en 1200 medewerkers is het Fusiecollege een van de grootste onderwijsaanbieders in Zuid-Limburg. Het omvat een breed spectrum van opleidingen voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie op het gebied van horeca en toerisme, sport en recreatie, administratie en handel, (luchtvaart)techniek, ICT, gezondheidszorg, dienstverlening en welzijn. Studeren bij het Fusiecollege staat open voor zowel jongeren als voor volwassenen, in voltijd en deeltijd. Naast de initiële opleidingen heeft het Fusiecollege zeer ruime mogelijkheden om in maatwerk bedrijfsopleidingen te realiseren.

Het Fusiecollege ontstaat vanuit de noodzaak om als regionale onderwijspartner in het middelbaar beroepsonderwijs een duurzame bijdrage te kunnen leveren aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Zuid-Limburg. Daarbij hoort nadrukkelijk ook het activeren van de groep jongeren en volwassenen die moeite hebben een plek op de arbeidsmarkt te krijgen of te behouden. De samenwerking tussen Arcus en Leeuwenborgh zorgt ervoor dat een toekomstbestendig, kwalitatief hoogwaardig mbo-onderwijsaanbod in Zuid-Limburg kan worden gerealiseerd, dat optimaal kan mee-ademen met de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt en de wensen van het (eu)regionale bedrijfsleven. Het strategisch beleid wordt daartoe periodiek bijgesteld in overleg met de voor de regio relevante partijen uit de overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Het Fusiecollege wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB). Door de Raad van Toezicht (RvT) wordt toezicht gehouden. Bestuur en toezicht zijn beide gebaseerd op de vigerende Branchecode Goed bestuur in het mbo. Bij de vorming van de nieuwe RvT wordt gezocht naar een goede mix van ervaring en continuïteit enerzijds en nieuwe competenties passend bij de strategie van het Fusiecollege anderzijds. De eerste RvT zal bestaan uit 7 leden.

Wie zoeken we?
Elke toezichthouder:
• heeft kennis en ervaring op het gebied van organisatie, bestuur en toezicht;
• heeft affiniteit met de missie en strategie van het Fusiecollege en heeft inzicht in de complexiteit van dit type organisatie;
• heeft het vermogen om in teamverband advies en toezicht uit te oefenen;
• heeft het vermogen om een goede gesprekspartner van het CvB te zijn en tevens het beleid en het functioneren van de CvB kritisch en constructief te toetsen;
• heeft een brede maatschappelijke betrokkenheid/affiniteit met de maatschappelijke functie van dit type onderwijs en de doelgroep;
• beschikt over een voor de organisatie relevant netwerk;
• is onafhankelijk en onpartijdig;
• is voldoende beschikbaar voor de uitoefening van de functie;
• beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden;
• hecht groot belang aan kwaliteit, zowel op het terrein van de interne organisatie als op het middelbaar beroepsonderwijs;
• heeft een academisch werk- en denkniveau en is in staat op hoofdlijnen te besturen;
• is bekend met het werkgebied van het Fusiecollege, het sociaal economisch klimaat van de regio en de maatschappelijke context waarbinnen het Fusiecollege opereert.

Voor de totale RvT dienen de volgende specifieke deskundigheden aanwezig te zijn:
• ruim voldoende kennis en ervaring op het gebied van onderwijs, (maatschappelijk) ondernemen, relevante maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en van de positie, het belang en de belevingswereld van de student;
• kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling, medezeggenschap en HRM;
• financieel-, bedrijfseconomische- en bedrijfskundige kennis;
• kennis van ontwikkelingen op het terrein van de ICT, zowel voor de bedrijfsvoering als voor de betekenis van ICT als deel van of hulpmiddel in het onderwijsproces;
• politiek/bestuurlijk kennis en ervaring;
• Juridische kennis en ervaring.

Voor de voorzitter van de Raad van Toezicht van het Fusiecollege gelden aanvullende specifieke eisen, naast de algemene en bijzondere eisen.
• De voorzitter heeft ervaring met gerealiseerde fusieprocessen zoals die de komende jaren vorm en inhoud moeten krijgen binnen het Fusiecollege.
• De voorzitter beschikt over verbindende kwaliteiten en is in staat een goede relatie te onderhouden tussen de leden van de RvT afzonderlijk, met de RvT als geheel en met het CvB.
• De voorzitter heeft een duidelijke visie op de taak en de rol als werkgever en op de betekenis van HRM in een (fuserende) onderwijsorganisatie.
• De voorzitter is de regisseur van het proces van toezicht houden, mede in het kader van de Branchecode Goed bestuur in het mbo.
• De voorzitter is regio-gebonden en een goede bekende voor het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
• De voorzitter is in tijd voldoende beschikbaar, meer dan van RvT-leden gevraagd wordt.

Welke vergoeding staat er tegenover?
De vergoeding voor de voorzitter en leden wordt door de nieuwe RvT vastgesteld conform de Branchecode Goed bestuur in het mbo.

Meer informatie & reageren
Het beoogd Fusiecollege wordt in het Wervings- en Selectietraject voor de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht begeleid door Max Ruiters (tel. 06-46117342) en Elise Lansu (06-23909009), beiden partners bij Delfin Executives. Indien u geïnteresseerd bent in de functie van voorzitter of lid van de Raad van Toezicht en u voldoet aan het gestelde profiel, dan nodigen wij u van harte uit uw curriculum vitae en motivatiebrief voor 28 juni 2018 te uploaden via www.delfin.eu.

De eerste gespreksronde met de selectiecommissie is gepland op vrijdag 20 juli 2018.