Verbonden Stad Roermond: 86% ondervraagde ondernemers wil ons betere plan voor N280

De Verbonden Stad Roermond is het alternatieve plan (een visie) van Eric Brugman, Lambert Hamans en Elmer Schouten. Het plan voegt volgens de initiatiefnemers een extra dimensie toe aan het bestaande plan voor de N280, waarvoor het bestemmingplan medio juni van dit jaar door de gemeenteraad van Roermond is vastgesteld. Uitvoering van dat bestemmingsplan zal de stad volgens de initiatiefnemers voor de komende decennia en langer, opsplitsen in twee delen, het ten noorden en ten zuiden van de N280 gelegen deel van de stad.

Aan de noordkant van de N280 liggen behalve het DOC, onder meer de Arlo flat, de Stadhouder, Jazz City (grotendeels binnenkort te realiseren), de cruise terminal en niet in de laatste plaats het Stadskantoor van de gemeente.

Het vastgestelde bestemmingsplan voorziet in een aantal verkeerstechnische maatregelen, dat moeten zorgen voor een goede verkeersafwikkeling van, voornamelijk DOC-bezoekers.

Het initiatief de Verbonden Stad Roermond voorziet volgens de initiatiefnemers in veel meer dan alleen verkeerstechnische maatregelen. Het plan laat die overigens volledig intact maar richt zich daarnaast op vier thema’s, t.w. de verbonden stad, de groene stad, de historische stad en de welvarende stad. Samengevat behelst het plan een duurzame verbinding tussen beide stadsdelen door de aanleg van een imposant stadspark boven een ter plaatse verlaagde N280. Dat park vorm een natuurlijke verbinding en tevens zeer fraaie entree van de historische binnenstad. Het park zal zich volgens de initiatiefnemers terugbetalen door extra inkomsten uit bestedingen van meer DOC-bezoekers aan de binnenstad. Het is een verbinding met ‘eeuwigheidswaarde’, zo stellen de initiatiefnemers.

De gemeente en de provincie staan niet te juichen. Hoewel de deputé E. Geurts heeft aangegeven het een prachtig plan te vinden, heeft hij er ook op gewezen dat het te laat komt. Verder heeft hij aangegeven dat de ondernemers van Roermond geen uitstel meer accepteren.

De initiatiefnemers zijn van mening dat elk genomen besluit teniet kan worden gedaan door een nieuw, beter besluit en pleiten daarom voor het ‘openbreken’ van de besluitvorming. Daar is politieke wil en een zekere moed voornodig bij en van alle betrokken besluitvormers. Via een ‘charmeoffensief’ willen de initiatiefnemers proberen de politiek te overtuigen van de absolute meerwaarde van hun plan en hun visie op een verbonden stad.

‘Natuurlijk zijn we ons terdege bewust van de timing en ook de extra kosten, maar wat is vertraging en wat zijn kosten in relatie tot de evidente meerwaarde van de Verbonden Stad Roermond voor de komende 40 tot 50 jaar en misschien nog veel verder in de toekomst’, benadrukken ze hun streven om te vervolgen met: ‘Het is nu of nooit!’

Inmiddels hebben de initiatiefnemers onder de ondernemers van de binnenstad van Roermond een enquête gehouden. Hieruit is gebleken dat maar liefst 86% van de geënquêteerde ondernemers (respons >40%) voor het alternatieve plan de Verbonden Stad.

Roermond is versus 12% voor het bestaande en goedgekeurde bestemmingsplan N280. Enkele ondernemers hebben geen mening, samen 2%.
Er is onder de voorstanders voor de Verbonden Stad Roermond veel lof voor het initiatief. Zij die voor het huidige bestemmingsplan opteren, wijzen vooral op de vertraging en de kosten van het alternatieve plan.

De initiatiefnemers zijn voornemens om een aanvullende publieksenquête te houden in de eerste helft van september. Uiteindelijk hopen ze dat ze de besluitvorming en uitvoering zodanig positief kunnen beïnvloeden dat hun plan de Verbonden Stad Roermond door zowel de gemeente als de provincie wordt omarmd en uitgevoerd.

Bron: Verbonden Stad Roermond