De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft het rapport Chemie in samenwerking, veiligheid op het industriecomplex Chemelot openbaar gemaakt. De OvV bevestigt in dit rapport dat Gedeputeerde Staten (GS) als bevoegd gezag voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) haar wettelijke taken en bevoegdheden via de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUDZL) adequaat heeft uitgevoerd. Het onderzoek kwam er na een aantal incidenten op Chemelot. Bij een ervan, in december 2016, vielen een dode en een zwaargewonde.

De OvV concludeert dat de koepelvergunning voor Chemelot een goed werkend instrument is en dat veiligheid een belangrijke bouwsteen is voor de totale ontwikkeling van het Chemelot-terrein en de directe omgeving.

In de aanbevelingen stelt het OvV dat bovenop de huidige wettelijke eisen de onderlinge risico’s van activiteiten binnen het multi-user industriecomplex verder zouden moeten worden beperkt. De OvV ziet hier een rol voor publieke en private partners samen. GS heeft al aangegeven hier de regie te willen nemen, binnen de integrale aanpak van het Chemelot-terrein en omgeving.