Vertragingen maken Maankwartier steeds duurder, Heerlen zoekt oplossing

De prijzen van aannemers, onderaannemers en leveranciers in de bouw stijgen als gevolg van vraag en aanbod. Vertragingen in de uitvoering van de plannen voor het Maankwartier leiden tot meerkosten. Vraag: wie kan verantwoordelijk worden gehouden voor die meerkosten? Heerlen zoekt het uit. de stad heeft ook de risico’s in kaart gebracht. De stad bekijkt ook hoe de plannen aangepast kunnen worden om financieel in control te blijven. Ook wordt ingezet op de versterking van de onderlinge relaties van alle betrokkenen om faal- en coördinatiekosten en verdere vertragingen zoveel mogelijk te voorkomen. Dat blijkt uit een brief die het gemeentebestuur aan de raad heeft gestuurd:

Onderwerp
Risico-update Maankwartier

Inleiding/aanleiding
Binnen het project Maankwartier worden de actuele risico’s periodiek geëvalueerd. Hierbij kijken we naar de omvang van risico’s en de kans van optreden. Met het vorderen van het project kunnen risico’s wijzigen dan wel vervallen. Risicobeheersing vormt daarbij een belangrijk instrument voor het project Maankwartier. Met deze raadsinformatiebrief krijgt u informatie over de actuele top 5 van risico’s.

Kernthema:
Centrum
1. Binnen de financiële kaders van de GREX blijven
De kostendruk in de GREX blijft toenemen naar aanleiding van de gewijzigde planning. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de projectorganisatie -die langer en meer werk heeft- maar ook door externe marktwerking. De bouwsector trekt aan en de daarmee samenhangende extra autonome kosten ontwikkeling (inflatie). In de komende periode wordt verder duidelijk of en welke gevolgen dit heeft voor de aanbesteding van het Station en de openbare ruimte.
De financiële gevolgen van de vertraging worden momenteel inzichtelijk gemaakt en waar mogelijk in rekening gebracht bij de veroorzakers of afgedekt via de financiële reserves. De ruimte om verder te gaan optimaliseren in de vorm van versobering is beperkt; bij het station zijn wij grotendeels gebonden aan wet- en regelgeving omtrent spoorse zaken. Bij de openbare ruimte is de ruimte groter.

2. Binnen de planningskaders van de GREX blijven
Onlangs hebben wij u geïnformeerd over de opschorting van de bouwwerkzaamheden van het hotel. Deze bouwstop kan ook consequenties hebben voor de doorlooptijden en de mijlpalen in de planning. Om binnen de planningskaders van de overall planning te blijven, vindt overleg plaats met de projectpartners. Hierbij wordt gekeken in hoeverre de bouwstop van invloed is op de planning van onze eigen onderdelen. Wij verwachten dat de bouwwerkzaamheden van het hotel snel worden hervat.
Het monitoren en bewaken van de planning/voortgang heeft onze prioriteit. Als het zo zou zijn dat de planning verder uitloopt (t.o.v. 4e kwartaal 2018) dan bekijken wij ook hier hoe de extra kosten die hiermee gepaard gaan, kunnen worden doorgelegd naar de veroorzaker(s).

3. Binnen de kwaliteitskaders van de GREX blijven
De invulling en realisatie van de diverse onderdelen van Maankwartier ligt bij de verschillende partijen. Maar er bestaat ook een integrale Maankwartiergedachte die geldt voor alle partijen: het opleveren van een Maankwartier dat voldoet aan alle geschetste verwachtingen. Het niet opleveren van een Maankwartier zoals oorspronkelijk gepland door een van de partijen, is dan ook voor alle partijen een risico. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid blijkt heel duidelijk uit het feit dat ontwikkelingen over de voortgang (onder meer die van het hotel) nauwgezet worden gevolgd en besproken in het bestuurlijk overleg, waar de betrokken partners aan tafel zitten.
Veranderingen en/of versoberingen in de programma onderdelen van de partners of onze eigen onderdelen hebben altijd effect op het eindresultaat van het project Maankwartier. Duidelijk mag zijn dat de kwaliteitskaders niet heilig zijn, daar waar versobering mogelijk en nodig is om binnen de financiële en planningskaders te blijven, zullen wij dit doen. Zo bekijken wij op dit moment meerdere opties voor de fietsenstalling. Als dit soort ingrepen inderdaad nodig worden willen wij daarop voorbereid zijn.

4. Juridische procedures
Met het vorderen van de werkzaamheden binnen Maankwartier neemt ook de complexiteit van de bouw -en de financiële druk- bij alle partijen verder toe. Werkzaamheden lopen parallel in de tijd maar ook boven/onder- en naast elkaar in de bouwput. Er zijn verschillende partijen bezig op eenzelfde bouwterrein. Goede afstemming tussen partijen is dan ook cruciaal. Indien dit onvoldoende gebeurt bestaat het gevaar van dubbel werk of vertraging of werkzaamheden die niet aan de verwachtingen voldoen. Een direct gevolg hiervan is het claimen van geleden schade tussen partijen waarbij ook vertraging op de loer ligt. De recente bouwstop van het hotel is hier een voorbeeld van. Ingezet wordt op het versterken van de onderlinge relaties. Dit door middel van voortdurend overleg en optimale afstemming over de verschillende onderdelen.
Nu de oplevering van het project nadert en de financiële druk bij alle partijen toeneemt, neemt ook de druk op het risico toe. Voor de gemeente speelt dit vooral op het vlak van het doorberekenen van de extra kosten van de vertraging.

5. Uitstraling openbare ruimte Maankwartier Noord
De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van en het toezicht op de openbare ruimte in Noord. Vanwege de ligging is dit gebied kwetsbaar ten aanzien van vervuiling en de beleving van sociale veiligheid. Om het gewenste kwaliteitsniveau te behouden wordt de intensiteit van het onderhoud en handhaving afgestemd op het daadwerkelijke gebruik. Het gaat daarbij om werkzaamheden als schoonhouden, toezicht, opruimen en afvoeren van afval, voorkomen van overlast, onderhoud van groen, etc.