Vonnissen onthullen ware reden schorsing: Advocaat Jay Mookhram loog rechtbank voor

De Heerlense advocaat Jay Mookhram heeft de rechtbank omtrent diverse feiten voorgelogen bij de aanhouding van een verzoek om een bedrijf failliet te laten verklaren. Zijn in december uitgesproken schorsing van twee weken – ingaande 8 januari jongstleden – is daarop gebaseerd.

Mookhram deed eerder tegenover WijLimburg.nl voorkomen dat hij gestraft werd omdat zijn secretaresse een verkeerd vinkje zette bij een voorgeschreven standaardformulier.

De zaak kwam in eerste instantie voor bij de Raad van Discipline van de Orde van Advocaten. Die constateerde in zijn vonnis:

“Ter zitting heeft verweerder (Mookhram, red) uitdrukkelijk erkend dat hij de rechtbank niet in overeenstemming van de waarheid heeft voorgelicht door in het verzoek om aanhouding te vermelden dat partijen in onderhandeling waren, dat hij de klager op de hoogte had gesteld van het verzoek, dat klager hem meegedeeld had dat hij niet ter zitting zou verschijnen en dat het aanhoudingsverzoek mede namens klager werd gedaan. Uit de aan de Raad overgelegde stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gebracht blijkt dat partijen niet in onderhandeling waren, dat klager niet op de hoogte was van het aanhoudingsverzoek, dat hij daarmee dus evenmin had ingestemd en dat het verzoek ook niet mede namens hem werd gedaan. Voorts staat vast dat klager niet aan verweerder had meegedeeld dat hij niet ter zitting zou verschijnen. Derhalve staat vast dat verweerder in strijd met de waarheid heeft verklaard en de rechtbank van onjuiste informatie heeft voorzien. Aldus heeft verweerder tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld.”

Waar Mookhram ter verdediging aanvoert dat hij voor het aanhoudingsverzoek een standaardformulier moest gebruiken met een standaardtekst en dat verder ingevuld moest worden door het zetten van kruisjes, kan dat hem niet baten. De Raad overweegt: “…had verweerder een begeleidend schrijven bij het aanhoudingsverzoek kunnen voegen en daarin de werkelijke gang van zaken en redenen voor het aanhoudingsverzoek kunnen vermelden.” En: “Immers ook indien verweerder geen contact kon krijgen met klager, stond het verweerder geenszins vrij om de rechtbank in strijd met de waarheid te informeren.”

De Raad legt een berisping op, maar als de zaak in hoger beroep door het Hof wordt behandeld, volgt een schorsing van twee weken. Het Hof gaat onder meer in op de door Mookhram gedane  beweringen bij het faillissementsverzoek dat meerdere schuldeisers niet meer betaald zouden worden (pluraliteit van schuldeisers). Hof: “De mededeling dat klaagster meerdere schuldeisers niet betaalt, is, zoals verweerder na onderzoek had kunnen constateren, onjuist.”

Het Hof memoreert ook dat Mookhram een “tuchtrechtelijk verleden” heeft. In 2013 is hem al eens de maatregel van twee schorsing voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar opgelegd.

Gelet op de aard en de ernst van de gegrond bevonden klachtonderdelen en mede gelet op het tuchtrechtelijk verleden komt het Hof tot haar zwaardere sanctie van twee weken schorsing.

In een eerdere reactie (zie hieronder)  meldde Mookhram dat zijn cliënt de zaak alsnog gewonnen heeft en 42.000 euro kon incasseren. De bodemprocedure blijkt op verzoek van Mookhram ingetrokken te zijn; de zaak is buiten rechte geschikt.

 

Uit ons archief:

Heerlense advocaat Jay Mookhram (42) twee weken geschorst

De Heerlense advocaat Jay Mookhram is geschorst voor twee weken. De schorsing werd opgelegd op 18 december en is nu bekendgemaakt. De twee weken dat hij niet actief mag zijn als advocaat gaat in op 8 januari, zo blijkt uit een bericht op de site van de Orde voor Advocaten.

Advocaat Mookhram (Cogens Advocaten) reageerde tegenover WijLimburg schriftelijk op vragen. Hieronder zijn reactie:

“Ik heb mijn bedenkingen bij de opgelegde sanctie. In dit dossier immers had de klagende partij een schuld van meer dan 50.000 euro aan mijn cliënte om welke reden ik een faillissementsverzoek tegen de klager indiende. Omdat ik de advocaat van de klager niet kon bereiken besloot ik op enig moment de faillissementsprocedure aan te houden. Mijn secretaresse gebruikte daarvoor het voorgeschreven standaardformulier kennelijk verkeerd waar -naar nu blijkt- de klager handig gebruik van maakte om te stellen dat het verkeerd aanvinken van een hokje gelijk staat aan bezijden de waarheid verklaren. Als behandelend advocaat ben ik verantwoordelijk, maar eis ik die verantwoordelijkheid ook op voor dit “bedrijfsongeval”. Wat mij veel plezier doet is dat de klager toch ruim 42.000 euro aan mijn cliënte heeft moeten betalen. Ik ben dan misschien door mijn beroepsorganisatie bestraft, maar mijn eigen cliënte won de zaak en zij is tevreden!”

M.J. Mookhram | Cogens Advocaten

Mookhram was overigens ook – samen met organisator Christian Petermann- betrokken bij het naar de Parkstad halen van Diego Maradonna. Mookhram stelde een wat hij noemde klassiek artiestencontract op: „Als hij eenmaal in Brunssum is geland, krijgt hij de eerste helft van zijn gage. De tweede helft volgt na afloop van de afterparty. De entreegelden worden op onze derdenrekening gestort. Zodat de mensen hun geld kunnen terugkrijgen in het geval dat er iets tussenkomt”, zei hij in De Limburger.