Weer medewerker Daelzicht ontslagen vanwege fraude

Nadat in januari al een teamleidster bij Daelzicht werd ontslagen vanwege verduistering van geld is afgelopen maandag weer een medewerker van de zorginstelling de laan uit gestuurd. Ook deze keer betrof het gesjoemel met kasgeld. Volgens Daelzicht is er geconstateerd dat er een kasverschil van was van ruim 1.700 euro en een slordige kasregistratie, waarin bonnen ontbraken en in plaats daarvan zelf ingevulde briefjes werden aangetroffen. En een (te) hoog kassaldo. Een eerste onderzoek heeft volgens de zorginstelling uitgewezen dat de medewerker voor eigen doeleinden geld uit de kas heeft gebruikt. De Raad van Bestuur van Daelzicht heeft -net zoals het geval met de teamleidster- een uitgebreider onderzoek ingesteld om zicht te krijgen op de volledige aard, duur en omvang van de fraude. En ook in dit geval vordert Daelzicht het geld terug en zal, als de feiten en de uitkomsten van het onderzoek daar aanleiding toe geven, aangifte worden gedaan.

Resultaten onderzoek fraudeverdenking teamleidster
Over de periode 2016-2018 is over een bedrag van 1.800 euro sprake van onterechte kasuitgave; over de periode 2010-2015 betreft dit ruim 5.000 euro. Het gaat om uitgaven waarvan bonnetjes in de kas die de teamleider beheerde, ontbreken of waarover briefjes zijn gemaakt die door haar zelf zijn uitgeschreven, en over geld dat door haar uit de kas als voorfinanciering werd gehaald en niet werd terugbetaald. Het onderzoek spitste zich in eerste instantie toe op de periode 2016-2018 maar de resultaten – de omvang van de bedragen, het gedragspatroon en het feit dat de teamleider haar handelingen bevestigde – gaven aanleiding om ook over de periode vóór 2015 van alle locaties waar zij werkzaam was geweest de administratie te controleren. Dit ging tot 2010, vóór die periode is conform wettelijke bewaartermijn geen administratie meer aanwezig.

Reactie Raad van Bestuur
“Voor beide gevallen geldt: dit kan niet en dit mag niet binnen onze organisatie. Elk signaal dat ik hierover ontvang, onderzoeken we direct en zorgvuldig. Op basis van de uitkomsten daarvan baseer ik mijn besluit. Dat betekent in alle gevallen dat wij het dienstverband beëindigen, dat het geld moet worden terugbetaald en wij aangifte bij de politie in overweging nemen, in het belang van onze cliënten en de organisatie. Medewerkers herkennen en steunen die lijn. Het is voor hen en voor mijzelf telkens teleurstellend te moeten ervaren dat dit gedrag ook binnen Daelzicht voorkomt. Maar wij pakken signalen en meldingen in alle gevallen direct op en nemen een besluit op basis van vastgestelde feiten. Naast genoemde personele maatregelen, lopen we op dit moment Daelzicht-breed alle kasuitgaven na, en kijken we naar het beheer en de controle daarop, en naar de inrichting van de financieel administratieve procedures. Daar waar die moeten worden aangescherpt of verbeterd, doen we dat. Uitgangspunt is en blijft professioneel vertrouwen in onze medewerkers”, aldus Peter Muijen, Raad van Bestuur.

Daelzicht is met zijn hoofdkantoor gevestigd in Heel.