Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten om een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) te gaan maken voor de ontwikkeling van een windpark in Venlo. Dat windpark past niet binnen de diverse bestemmingsplannen binnen de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas en er is voor de realisatie een omgevingsvergunning nodig. De procedures hiervoor liepen spaak, waardoor de ontwikkeling van de windturbines tot stilstand leek te komen. Dat wil het provinciebestuur niet laten gebeuren. Limburg wil immers aan de afgesproken taakstelling die provincies met het Rijk hebben gemaakt kunnen voldoen.

Limburg heeft van het Rijk een taakstelling gekregen van in totaal 95,5 MW aan windenergie. Deze taakstelling moet in 2020 gerealiseerd zijn. De plannen voor Windpark Greenport Venlo bestaan uit negen grote windturbines die samen ruim 30 MW aan windenergie produceren. Het is veruit het grootste windenergieproject in Limburg en levert een belangrijke bijdrage in deze taakstelling en in de transitie naar een CO2-arme energievoorziening binnen onze provincie.

Het Klimaatakkoord van Parijs en de recente beslissing tot het stopzetten van de aardgaswinning in Groningen vragen om een drastische reductie van het gebruik van fossiele energie op korte termijn. De Provincie Limburg vindt het daarom belangrijk dat het Windpark Greenport Venlo wordt gerealiseerd, als onderdeel van een brede Limburgse duurzame energie-mix.

Het is aan de volksvertegenwoordigers van Provinciale Staten om in het najaar een te besluit te nemen over het dan opgestelde inpassingsplan. De Provincie Limburg sluit niet uit om vaker een Provinciaal Inpassingsplan in te zetten om te kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige taakstellingen op het gebied van energie en klimaat.