Sinds op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking is getreden, gelden er strenge regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Gegevensverwerkende organisaties moeten juridisch, technisch en organisatorisch voldoende veiligheidsmaatregelen treffen. Maar hoe wordt erop toegezien dat bedrijven zich aan deze voorschriften houden? En waar kun je naartoe als je denkt dat een bedrijf dit niet doet? In Nederland kun je dan terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de nationale privacywaakhond.

Wat doet de AP eigenlijk?

Ieder Europees land is verplicht een privacywaakhond te hebben. In Nederland wordt deze functie vervuld door de AP. Deze organisatie bestond al lang voor de invoering van de AVG, maar heeft met de inwerkingtreding van deze nieuwe wet een flink aantal nieuwe bevoegdheden gekregen. Als je vermoedt dat een bedrijf zich niet aan de regels houdt, kun je dat melden bij de AP. In het geval van een datalek moeten organisaties dat zelf melden bij de AP. Als er voldoende aanleiding is, wordt een onderzoek gestart.

In de eerste maand nadat de AVG in werking was getreden, hebben maar liefst 600 mensen een klacht ingediend bij de AP. Al deze klachten worden door de AP in behandeling genomen. Dat betekent dus dat de AVG meer is dan een ‘papieren tijger’.

Let op: Bij overtreding volgt een boete!

Als de AP na het uitvoeren van onderzoek de conclusie trekt dat een bedrijf de voorschriften heeft overtreden, kan er een flinke boete worden opgelegd. Deze kan maximaal 20 miljoen euro of 4% van de jaaromzet van een bedrijf bedragen. Dat zijn natuurlijk flinke bedragen, dus de AVG en de rol van de AP moeten serieus worden genomen – het is duidelijk dat de AP dit zelf in ieder geval doet.

Er wordt momenteel daadwerkelijk onderzoek gedaan naar mogelijke schendingen van de voorschriften van deze nieuwe wet. De AP is daarbij niet bang om ook grote organisaties aan te pakken. Dat blijkt wel uit het feit dat de Belastingdienst, als een van de eerste organisaties van Nederland, met de privacybeschermer te maken heeft gekregen. Het is daarom niet de vraag óf, maar wanneer de eerste boetes zullen worden opgelegd.

Bij HelloLaw is ons devies: ‘voorkomen is beter dan genezen’. Met onze gratis AVG check helpen we jou om je bedrijf AVG-proof te maken. Onze juristen helpen jou vervolgens verder. Doe hier meteen onze gratis check.