Eduhuys Onderwijshuisvesting kiest voor integrale aanpak

Zo stelde de Rijks-bouwmeester een aantal jaren geleden al vast dat het droevig gesteld is met het binnenklimaat op scholen, waardoor de gezondheid en leerprestaties van meer dan een miljoen kinderen onder druk staan en kwalitatief betere onderwijshuisvesting geen luxe, maar noodzaak is. Daarbij brengen nieuwe onderwijsvormen, digitalisering en de integratie met andere sociaal maatschappelijke domeinen de eis met zich mee dat gebouwen eenvoudig en flexibel moeten inspelen op veranderende wensen en behoeften van de gebruikers. Tegelijkertijd zijn de maatschappelijke ambities ten aanzien van onderwijsvastgoed hoog,  zijn de beschikbare bedragen hiervoor ontoereikend en zijn de bouwkosten stijgend. Een uitdaging, die vraagt om een integrale benadering. Want alleen door ontwerp en realisatie in handen van één deskundige partij te leggen is het mogelijk om waarde te creëren en wordt onderwijshuisvesting financieel haalbaar.

 

Eduhuys Onderwijshuisvesting B.V. verzorgt de realisatie van onderwijshuisvesting. Met behulp van een integrale benadering brengen we de groene, frisse school, die flexibel is in gebruiksmogelijkheden tot leven. We bouwen op een stevig fundament van vijftig jaar ervaring met scholenbouw, die terug voert naar 1967, toen Systeem- en Montagebouw Tilburg N.V. is opgericht met als doel scholen te realiseren volgens een Industrieel Flexibel Demontabel (IFD) bouwsysteem. In 1993 is de verkoop en planontwikkeling verzelfstandigd doorgegaan onder SMT Projecten B.V. In deze periode zijn er in Nederland veel onderwijsgebouwen, scholen en studentenhuisvesting in Design en Build (D&B) en Engineer en Build (E&B) gerealiseerd. Vanaf 2011 zijn de activiteiten voortgezet onder de naam Eduhuys Onderwijshuisvesting.

Waardecreatie door een integrale aanpak

In onze benadering laten we ons leiden door de vraag hoe we maximaal waarde kunnen creëren en u kunnen ontzorgen bij uw huisvestingsvraag. Daarom kiezen we voor een integrale aanpak, waarbij we zowel het ontwerp als de realisatie voor onze rekening kunnen nemen. Zo kunnen we strak sturen op kosten en blijven uw huisvestings- en energielasten beheersbaar. Ook onze financiële benadering is integraal. Het gaat immers niet alleen om de oprichtingskosten, maar om de levenscyclus van het gebouw en de waarde die daarmee kan worden gecreëerd. We kijken dan ook naar alle kosten van het stichten en exploiteren van het schoolgebouw in relatie tot de waarde- en opbrengst creërende functies ervan. Om verrassingen uit te sluiten en faalkosten te beperken werken we volgens een heldere procesfasering, die aansluit bij de gangbare bouwfase-indeling van de RVOI. Zo kunt u uiteindelijk vertrouwen op een beheerst proces en wordt uw school financieel haalbaar. Sterker nog, dankzij onze aanpak kunnen we uw schoolgebouw sleutelklaar overdragen tegen een prijs, die 5 tot 10% lager ligt dan de VNG-benchmark.

Groen en fris

Waarde creëren is niet alleen een kwestie van geld. Het gaat erom dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden het schoolgebouw waarderen, in uitstraling en gebruik, nu en in de toekomst. Daarom sturen we aan op een gezond en inspirerend schoolgebouw met een duurzaam en onderhoudsvriendelijk karakter, ofwel een groene, frisse school. Dit begint met een goede isolatie als fundament voor een energiezuinig gebouw, waarbij we in het ontwerp en de materiaalkeuze streven naar duurzame oplossingen. Daarbij zorgen we aan de voorkant van het proces dat installatieoplossingen goed worden doordacht en zorgen we voor voldoende ventilatiemogelijkheden en frisse lucht evenals voldoende daglicht en goede binnenverlichting. Immers, een gezond en fris binnenklimaat heeft positieve effecten op gezondheid, welzijn, leer- en werkprestaties.

Flexibel

De groene, frisse school moet ook eenvoudig en kosten efficiënt kunnen voorzien in veranderende wensen en behoeften van gebruikers. Flexibiliteit mag echter niet ten koste gaan van uitstraling, omdat het gebouw ook recht moet doen aan het unieke karakter van de school. Architectuur is dan ook minstens zo belangrijk. We zijn ervan overtuigd dat flexibiliteit en uitstraling hand in hand kunnen gaan, omdat we de mogelijkheid hebben om te werken volgens een modulaire bouwmethode van prefab elementen. Deze elementen hebben een hoge kwaliteit in detaillering en uitvoering en bieden architectonisch zoveel mogelijkheden, dat aan de buitenkant niet te zien is dat de school modulair is gebouwd.

Zo brengen we uiteindelijk de groene, frisse, toekomstbestendige school met u tot leven! Eduhuys Onderwijshuisvesting maakt deel uit van Bouwgroep Zuiderbosch B.V. Bouwgroep Zuiderbosch richt zich op alle fasen van het huisvestingsproces; van risicodragende projectontwikkeling en het realiseren van turnkey huisvestingsoplossingen tot exploitatie en beheer van gronden en vastgoed. De activiteiten zijn onderbracht in zeven zelfstandige bedrijven, waaronder Eduhuys Onderwijshuisvesting.

Voor meer informatie: www.eduhuys.nl